Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersiniainfektion 2017

Bakgrund

Yersinia är en tarmbakterie som sprids via förorenat vatten eller livsmedel. Det är främst en inhemsk smitta, som huvudsakligen ger sjukdom hos barn i förskoleåldern. Utbrott orsakade av yersinia är ovanliga och fallen anses mestadels vara sporadiska. Symtomen inkluderar diarré, magsmärtor och ibland feber. Vuxna kan även få ledbesvär eller hudutslag (knölros), ibland som enda symtom. Symtomen går vanligen över inom någon vecka och i regel är sjukdomen självläkande.

Utfall

Under 2017 anmäldes totalt 243 fall av yersiniainfektion i Sverige (figur 1). Incidensen bland de fall som smittats i Sverige var 1,7 fall per 100 000 invånare. Jämfört med 2016 är incidensen oförändrad.

Antalet anmälda fall har mer än halverats sedan år 2004, då över 800 fall rapporterades (figur 1).

Figur 1. Antalet fall av yersinios 1998–2017.

Graf som visar antalet fall av yersinios 1998-2017

Figur 2. Incidensen (fall per 100 000 invånare) för yersinios under åren 1998–2017, totalt samt uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige.

Graf som visar incidensen av yersinios 1998-2017

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall 2017 var medianåldern 29 år med spridning 0 till 98 år. Liksom tidigare var incidensen högst hos barn 0–4 år (figur 3). Totalt rapporterades 7 fall hos barn under ett år och 31 fall hos barn 1–4 år.
Av samtliga anmälda fall var 120 män (49 procent), 123 kvinnor (51 procent).

Figur 3. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av rapporterade yersiniosfall 2017 i olika åldersgrupper uppdelat efter smittad i Sverige eller utomlands.

Graf som visar incidensen av yersnios i olika åldersgrupper och smittland

Smittland

Under året rapporterades 176 fall (72 procent) som smittade i Sverige och 57 fall (23 procent) som smittade utomlands (figur 1). Tio fall rapporterades med okänt smittland. Vanligaste smittländer utanför Sverige var Kuba och Spanien (åtta fall vardera) samt Grekland (fem fall).

Geografisk fördelning i Sverige

Högst incidens under 2017 hade Örebro (3,3 fall per 100 000 invånare), Halland (3,1 fall) och Jönköpings län (2,8 fall).

Säsongsvariation

Sommarmånaderna maj–augusti har vanligtvis högre andel rapporterade fall jämfört med resten av året. Avvikelser från det mönstret förekommer, vissa år ses en topp i januari och under 2017 sågs en topp under november. Orsaken till det ökade antalet fall i november är inte känt.

Utbrott

Ett utbrott av yersinia har kommit till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2017. I Örebro län inträffade ett utbrott där 17 personer insjuknade efter en konferens.

Se fördjupad information om utbrott 2017

Mikrobiologi

Under 2017 anmäldes 195 fall av Y. enterocolitica och 10 fall av Y. pseudotuberculosis medan 38 fall sakande information om species. Majoriteten var smittade i Sverige.

Se fördjupad information mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning

Yersiniainfektion har varit en av de vanligaste smittorna bland de zoonotiska mag- och tarmsjukdomarna i Sverige. Men efter 2004 kan man se en tydlig nedåtgående trend i antalet anmälda fall i både Sverige och resten av EU. Orsaken till trenden är oklar.

Sjukdomen ger sällan utbrott och de flesta fall som anmäls är sporadiska. Under 2017 rapporterades endast ett utbrott. Epidemiologin vad gäller köns- och åldersfördelning och smittland, för de fall som anmäldes under året, var i stort sett oförändrad jämfört med de fem senaste åren.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om yersiniainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar