Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersiniainfektion 2000

Under år 2000 rapporterades 632 fall (554 kliniskt anmälda och 600 laboratorieanmälda fall). Enligt de kliniska anmälningarna var 379 personer smittade i Sverige och 116 personer utomlands. För 59 personer saknas uppgift om smittland på de kliniska anmälningarna.

Den högsta incidensen (27,7/100 000) bland de inhemskt smittade personerna fanns i åldersgruppen 0–4 år medan den totala inhemska incidensen endast var 4,3/100 000.