Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersiniainfektion 2002

Antalet rapporterade fall av yersiniainfektion under 2002 var på samma nivå som föregående år. Däremot skedde en förändring vad gäller fallens fördelning över landet, med en relativt kraftig ökning i de nordligaste länen. På sommaren är yersiniaincidensen som högst och de senaste åren har dessutom en ytterligare ökning av fallen setts under sensommarmånaderna.

Infektionen var som tidigare vanligast bland små barn, och mer än en fjärdedel av de smittade var under fem år. De flesta yersinosfallen var sporadiska, vilket försvårat möjligheten att identifiera någon smittkälla. På de anmälningar som innehöll information om eventuella smittkällor nämndes bland andra kontakt med djur (20 fall), intag av dåligt tillrett kött (18 fall) och egen brunn (8 fall).

Situationen i våra grannländer har liknat den i Sverige, med en sjunkande trend under 1990-talet som sedan stabiliserats till en relativt jämn nivå de senaste åren. Orsaken till det minskade antalet rapporterade fall kan vara förbättringen av hygienen vid grisslakt.