Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersiniainfektion 2003

Ökningen inföll i stort sett uteslutande under sommarmånaderna juni till augusti, då 44 % av årets fall anmäldes. Ökningen var relativt jämnt fördelad mellan könen och över de olika åldersgrupperna. Bilden liknade annars tidigare år, med en stor andel smittade små barn och en något manlig dominans. I tolv län observerades en ökning av antalet inhemska yersinosfall, procentuellt kraftigast i Uppsala, Västra Götaland och Östergötland. I fem län skedde en liten minskning. Inget mönster gick att uttyda i denna spridning över landet. Misstänkta inhemska smittkällor enligt de kliniska anmälningarna var bland andra kontakt med djur (till exempel som husdjur, på gård eller i djurpark) (34 fall), intag av dåligt tillrett kött (25 fall) och egen brunn (10 fall).

Internationellt

I de europeiska länder som anmäler yersiniasmitta har den senaste femårstrenden varit något nedåtgående. Sverige och Tyskland hör till de länder som rapporterat ett ökat antal fall. I de flesta länder drabbade yersinia framförallt barn upp till fyra års ålder. Incidensen i andra åldersgrupper ver betydligt lägre, bortsett från i Norge och Finland, där spridningen var mer jämn.

Under 2003 skedde en kraftig ökning av antalet rapporterade yersiniafall, både totalantalet och antalet inhemskt smittade. Antalet fall som rapporterades som smittade i Sverige visade en ökning med 27 % från året före och det är ett hundratal fall mer än vad som setts årligen sen sjukdomen blev anmälningspliktig 1996. Detta innebär för övrigt att de inhemska fallen utgör en något större andel av totalantalet (75 %) än tidigare år.