Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersiniainfektion 2004

Även under 2004 ökade antalet anmälda yersiniafall, de inhemskt smittade endast 4 %.

Ökningen var främst lokaliserad till ett antal län i mellersta Sverige. Köns- och åldersfördelningen överensstämmer med tidigare år. Av anmälningarna gällde 37 % barn under 10 år. I denna yngsta åldersgruppen insjuknar lika många pojkar som flickor. I högre åldrar drabbas män i något större utsträckning. År 2004 var andelen anmälda kvinnor något lägre (44 %) än föregående år.

Den uttalade anmälningstoppen under högsommarmånaderna 2003 syntes inte under 2004 och fler fall rapporterades istället under november och december.

Enligt de kliniska anmälningarna misstänktes två tredjedelar av de inhemska fallen ha smittats av mat eller vatten. Hos 2 % av fallen uppgavs djur vara smittkällan.