Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersiniainfektion 2010

År 2010 rapporterades totalt 282 fall med yersiniainfektion, av vilka 219 smittats i Sverige.

Trender

Antalet inhemska fall med Yersinia ökade mellan år 2000 och 2004, då 594 fall rapporterades. Därefter sågs en minskning och under 2010 rapporterades det lägsta antalet inhemska yersiniafall sedan 1997 (Figur 1). Trendanalyser av de inhemska fallen mellan 2004-2010 har gjorts på samtliga fall och på barn yngre än 1 år och barn i åldrarna 1-6 år. För alla undersökta åldersgrupper sågs en statistiskt signifikant nedåtgående trend. Trenden var signifikant på 5 %-nivån med två olika statistiska metoder (quasipoissonmodellen och chi2-test för trend).

Antal inhemska med yersiniafall 1997-2010

Antal inhemska yersiniafall 1997-2010

Ålder och kön

Tidigare år har fler av de inhemska fallen varit män än kvinnor, men 2010 var könsfördelningen jämn (111 män och 108 kvinnor). Små barn är oftare smittade än vuxna och barn i åldrarna 0-6 år utgjorde 31 % av de inhemska fallen år 2010.

Smittväg

Främsta rapporterade smittkällan var mat.

Smittland

Av dem som rapporteras med yersiniainfektion smittas en övervägande andel i Sverige. Av de 43 personer som smittades utomlands 2010 var 8 smittade i Spanien och ett fåtal rapporterades från ett flertal olika länder.

Tidsmässig och geografisk spridning

De flesta inhemska fallen rapporterades under juni-juli (58 fall). Spridningen i landet uppvisar inget tydligt mönster.

Utbrott

I maj inträffade ett utbrott med trolig yersiniainfektion efter en grillfest i Västra Götaland. 120-130 personer deltog i festen. I en enkät som skickades ut av smittskyddsenheten i länet rapporterade 69 personer att de haft sjukdomssymtom, i huvudsak magtarmsymtom men också ledvärk och hudutslag. 3 personer sjukhusvårdades. Endast 1 fall verifierades med Y. enterocolitica men 8 var IgM-positiva i serologisk test för Yersinia. Importerat fläskkött, som inte upphettats tillräckligt vid grillningen, misstänktes vara smittkällan.