Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersinia 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 393 fall av yersiniainfektion motsvarande en incidens av 3,8 fall per 100 000 invånare, den högsta incidensen på 10 år (figur 1). Andelen som smittats i Sverige ökade under 2019 och utgjorde 80 procent av samtliga fall (n=311/393). Något fler män än kvinnor insjuknade (51 procent; n=201/393) och liksom tidigare år var incidensen hög i åldersgruppen 0-5 år (figur 2). Under 2019 hade region Västerbotten högst incidens (8,8 fall per 100 000 invånare) följt av region Kronoberg (7,4) och Västra Götalandsregionen (7,1) medan region Blekinge hade lägst incidens i landet (1,3 fall per 100 000 invånare) (figur 3).

Yersiniainfektion följer vanligtvis en svag säsongsvariation med något fler fall under sommarmånaderna. Under 2019 insjuknade dock flest personer under våren med toppar i mars och maj på grund av två större utbrott där framförallt unga vuxna insjuknade (figur 4). I det första utbrottet, som inkluderade 37 personer, identifierades importerad färsk spenat som den sannolika smittkällan. Det andra utbrottet omfattade 30 fall, men utan att någon smittkälla kunde identifieras. Sjukdomsfall i de båda utbrotten rapporterades från 17 av landets 21 regioner och region Västerbotten var tydligast överrepresenterad med 16 av de totalt 67 rapporterade fallen. Utbrotten orsakades av Y. enterocolitica serotyp O3, sekvenstyp (ST) 18.

Under 2019 anmäldes totalt 307 fall av Y. enterocolitica (varav 130 av serotyp 3 och 20 av serotyp 9) och 8 fall av Y. pseudotuberculosis medan 78 fall saknade information om art. I juni 2019 tog det nationella referenslaboratoriet för bakteriella tarmpatogener i Halmstad över karaktärisering av yersiniaisolat vilket inkluderar att särskilja anmälningspliktig humanpatogen yersinia från yersinia som bedöms vara icke humanpatogen. Folkhälsomyndigheten utför dock fortsatt analyser med helgenomsekvensering för utbrottsutredning.

Sammanfattningsvis ökade incidensen av yersiniainfektion under 2019 jämfört med 2018. Ökningen var främst förknippad med två större sjukdomsutbrott.

Figur 1. Incidens av yersiniainfektion uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige under åren 2000–2019.

Figur 1. Incidens av yersiniainfektion uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige under åren 2000–2019.

Figur 2. Incidens av yersiniainfektion uppdelat på åldersgrupp samt smittade i Sverige och utomlands under 2019.

Figur 1. Incidens av yersiniainfektion uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige under åren 2000–2019.

Figur 3. Incidens av yersiniainfektion per region i Sverige mellan åren 2014-2019.

Figur 3. Incidens av yersiniainfektion per region i Sverige mellan åren 2014-2019.

Figur 4. Antal rapporterade fall av yersiniainfektion per månad under år 2019 jämfört med medeltal för respektive månad under åren 2010-2018. Det stora antalet fall i mars och maj 2019 återspeglar två inhemska utbrott.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Yersiniosis 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om yersiniainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2019
Utbrott av yersinia (Sverige och Danmark, feb-apr 2019)
Utbrott av yersinia (Sverige april–maj 2019)
Cross-border outbreak of Yersinia enterocolitica O3 associated with imported fresh spinach, Sweden and Denmark, March 2019