Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersinia 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 220 fall av yersiniainfektion motsvarande en incidens av 2,1 fall per 100 000 invånare, den lägsta incidensen på tio år (figur 1). Andelen som smittats i Sverige under 2020 liknade den normala och utgjorde 78 procent av samtliga fall (n=172) och fler män än kvinnor insjuknade (55 procent; n=122). Liksom tidigare år var incidensen högst i åldersgruppen 0–5 år (figur 2).

Yersiniainfektion följer normalt en svag säsongsvariation med något fler fall under sommarmånaderna, baserat på medelvärde åren 2010–2019 (figur 3). Säsongsmönstret för 2020 avvek tydligt från detta med högst antal fall under början av året och lägst antal under sommarmånaderna. Bland utlandssmittade skedde en markant och varaktig minskning efter årets inledning. Minskningen bland smittade i Sverige var störst under vår, sommar och tidig höst. Inget större utbrott identifierades under året.

Under 2020 anmäldes 143 fall av Y. enterocolitica och 12 fall av Y. pseudotuberculosis medan 65 fall saknade information om art (figur 4). Av fallen med Y. enterocolitica hade 47 serotyp 3 och tre serotyp 9 medan resterande fall saknade uppgift om serotyp. I jämförelse med 2019 innebär detta en ökning av såväl andelen fall med Y. pseudotuberculosis som andelen fall med isolat som saknade identifierad serotyp.

Sammanfattningsvis minskade incidensen av yersiniainfektion under 2020 jämfört med de närmast föregående åren. En minskning både bland utlandssmittade och bland fall smittade i Sverige efter årets inledning bidrog till detta.

Figur 1. Incidensen av yersiniainfektion uppdelat på smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt under åren 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av yersinia. De flesta är smittade i Sverige. Topp 2019 och kraftig nedgång 2020.

Figur 2. Incidensen av yersinainfektion uppdelat på åldersgrupp och kön samt totalt under 2020.

Stapeldiagram över incidens av yersinia per kön och åldersgrupp. Pojkar upp till fyra år dominerar.

Figur 3. Antalet fall av yersiniainfektion per månad uppdelat på smittade i Sverige, utomlands eller där information saknas under år 2020 jämfört med medeltal för respektive månad för samtliga fall under åren 2010–2019.

Stapeldiagram över fall av yersinia per månad. Flest fall första kvartalet.

Figur 4. Antalet rapporterade fall av yersiniainfektion per species smittade i Sverige, utomlands samt där uppgift saknas under 2020 (n=220).

Stapeldiagram över yersinia per spacies. Enterocolitica smittad i Sverige dominerar

Läs mer