Yersiniainfektion 2005

Lyssna

Trender

För första gången på flera år registrerades färre anmälningar med yersiniainfektion än året innan, både vad gällde personer smittade i Sverige och det totala antalet infekterade.

Tidsmässig och geografisk spridning

Ökningen som setts de senaste åren höll i sig så till vida att antalet fall var ovanligt högt för säsongen under årets första månader. Fram till hösten höll sig sedan antalet anmälningar i samma storleksordning som de senaste åren för att sjunka kraftigt de sista månaderna.

Incidensen varierade, utan något uppenbart mönster, i landets olika delar från 3,1 i Norrbotten till nära tio i Halland. I jämförelse med förra året kunde en relativt markant ökning observeras i Jönköpings och Kalmars län.

Kön och ålder

Liksom tidigare år anmäldes något fler män än kvinnor. Det stora flertalet sjuka var barn i åldersgruppen 0–9 år.

Smittväg

På de anmälningar där möjlig smittväg angivits, dominerade utan jämförelse mat/vatten.