Under 2009 rapporterades totalt 398 fall med yersiniainfektion, av vilka 303 var smittade i Sverige.

Under första hälften av 2000-talet ökade antalet inhemska fall fram till 2004 då 594 personer rapporterades. Därefter har de inhemska fallen minskat över tiden. Liksom tidigare år rapporterades något fler män än kvinnor, 213 män och 185 kvinnor. Störst andel fall sågs i åldersgruppen 0–4 år (31 %) och fler pojkar än flickor rapporterades smittade. Främsta rapporterade smittkällan var mat.

64 personer smittades utomlands. Spanien var det vanligaste smittlandet med 17 fall. Av de inhemska fallen rapporterades de flesta under juni och augusti. Spridningen i landet uppvisar inget tydligt mönster. Under 2009 var incidensen högst i Kronobergs län följt av Blekinge län.