Yersiniainfektion är en zoonos. Sjukdom hos människa orsakas av arterna Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis. I Sverige och i Europa är Y. enterocolitica vanligast förekommande. Yersinia sprids sannolikt via förorenat vatten eller livsmedel, där fläskkött troligen är det vanligaste livsmedlet för överföring av smittan till människa. Det är främst en inhemsk smitta, som huvudsakligen ger sjukdom hos barn i förskoleåldern.

Utfall och trend

År 2011 rapporterades totalt 350 fall med yersiniainfektion, av vilka 254 smittats i Sverige. Sedan år 2004, då 594 inhemska fall rapporterades, har antalet minskat och under 2010 rapporterades det lägsta antalet inhemska yersiniafall (219 fall) sedan 1997. Under 2011 ökade de inhemska fallen med 16% (Figur 1). En trendanalys av de inhemska fallen mellan 2004-2011 visade en statistiskt signifikant nedåtgående trend totalt och för alla åldersgrupper utom för barn under 1 år.

Ålder och kön

Majoriteten av fallen var små barn och åldersgruppen 0-4 år utgjorde 30% av de inhemska fallen. Spädbarn under 1 år ökade från 8 till 19 fall mellan 2010 och 2011. Liksom de flesta tidigare år rapporterades lika många män som kvinnor bland de inhemska fallen.

Smittland

Cirka 75% av dem som årligen rapporteras med yersiniainfektion smittas i Sverige. De få utlandssmittade infekteras ofta i Spanien. Av de 72 personer som smittades utomlands 2011 var 10 smittade i Spanien, 9 i Turkiet, 5 i Grekland och 4 i vardera Thailand och Österrike. Från övriga smittländer rapporterades 1-3 i varje land.

Geografisk spridning i Sverige

Spridningen i landet uppvisar inget tydligt mönster.

Smittväg

Främsta rapporterade smittkällan var mat.

Säsongsvariation

De flesta som smittas i Sverige insjuknar under sommarmånaderna juni-augusti. Under 2011 sågs framför allt en ökning under juli (Figur 2).

Utbrott

Yersiniainfektion ger sällan utbrott. Sjukdomen förekommer främst som sporadiska fall. Under 2011 rapporterades inget utbrott med yersiniainfektion.

Analys

Orsaken till den minskande trenden för inhemska fall är oklar men kan vara förbättrade rutiner vid slakt. Det är viktigt att behålla den minskande trenden genom information om hygien och matlagningsrutiner, exempelvis till småbarnsföräldrar.

Under 2012 kommer en handlingsplan för yersiniainfektion att tas fram av Jordbruksverket i samarbete med Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, SVA och Folkhälsomyndigheten.