Yersiniainfektion är en zoonos som sprids via förorenat vatten eller livsmedel. Fläskkött är det viktigaste livsmedlet för överföring av smittan till människa. Det är främst en inhemsk smitta, som huvudsakligen ger sjukdom hos barn i förskoleåldern. Sjukdom hos människa orsakas av arterna Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis. Y. enterocolitica är vanligast både i Sverige och Europa.

Utfall och trend

År 2012 rapporterades totalt 303 fall av yersiniainfektion. Det är en kraftig minskning sedan 2004, då 812 fall rapporterades totalt. Inhemsk smitta rapporterades för 236 fall under 2012. De inhemska fallen har mer än halverats sedan år 2004, då 594 fall rapporterades och under 2010 rapporterades det lägsta antalet inhemska yersiniafall (219 fall) sedan 1997. Under 2011 ökade de till 254 för att sedan åter minska något 2012 (Figur 1). En trendanalys av de inhemska fallen mellan 2004-2012 visar en statistiskt signifikant nedåtgående trend totalt och för alla åldersgrupper utom för barn under 1 år.

Figur 1. Antal inhemska fall av yersiniainfektion 1997-2012.

Diagram: antal inhemska fall av yersiniainfektion 1997-2012.Diagram: antal inhemska fall av yersiniainfektion 1997-2012.

Ålder och kön

Majoriteten av fallen 2012 var små barn i åldersgruppen 0-4 år och de utgjorde 30 % (70 fall) av de inhemskt smittade. För barn under 1 år bröts den nedåtgående trenden 2011, då 19 barn rapporterades. 2012 rapporterades 15 barn under 1 år med yersiniainfektion. Något fler kvinnor än män rapporterades bland de inhemska fallen, 126 respektive 109 fall.

Smittväg/ar

Den främsta rapporterade smittkällan var mat.

Smittland

Cirka 75 procent av alla fall med yersiniainfektion smittas i Sverige. Av de 52 personer som smittades utomlands 2012, var 6 smittade i Spanien, 5 i Thailand och 4 vardera i Italien och Kuba. Från övriga smittländer rapporterades 1-3 fall från varje land.

Geografisk spridning i Sverige och säsongsvariation

Spridningen i landet uppvisar inget tydligt mönster. De flesta som smittas i Sverige, insjuknar under sommarmånaderna juni-augusti. Under 2012 sågs framför allt en ökning under juli.

Utbrott

Yersiniainfektion ger sällan utbrott. Under 2012 rapporterades dock ett utbrott i Jämtland med 6 personer spridda över länet. Samtliga hade ätit grisfötter som legat i saltlag. Grisfötterna hade serverats på restaurang, men också sålts i livsmedelsbutiker i länet.

Mikrobiologisk typning

I maj 2012 reviderades falldefinitionen för laboratoriekriterier för yersiniainfektion. I den tidigare var definitionen: ”isolering i kliniskt prov av Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis eller annan humanpatogen Yersinia spp”. Den reviderade falldefinitionen ändrades till: ”isolering i kliniskt prov av Y. enterocolitica utom biotyp 1A eller Y. pseudotuberculosis”. Den nya definitionen ställer krav på att de kliniska laboratorierna kan identifiera och utesluta biotyp 1A.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Den nedåtgående trenden för inhemska fall är glädjande, men orsaken oklar. Den nya falldefinitionen hade troligen en marginell effekt på antalet fall under 2012.