Yersiniainfektion är en zoonos som sprids via förorenat vatten eller livsmedel. Fläskkött är det viktigaste livsmedlet för överföring av smittan till människa. Det är främst en inhemsk smitta, som huvudsakligen ger sjukdom hos barn i förskoleåldern. Sjukdom hos människa orsakas av arterna Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis. Y. enterocolitica är vanligast både i Sverige och Europa.

Utfall och trend

År 2013 rapporterades totalt 313 fall av yersiniainfektion. Det är en kraftig minskning sedan 2004, då 812 fall rapporterades totalt. Av de inrapporterade fallen 2013 uppges 233 (74 %) vara smittade i Sverige.

De inhemska fallen har mer än halverats sedan år 2004, då 594 fall rapporterades och under 2010 rapporterades det lägsta antalet inhemska yersiniafall (219 fall) sedan 1997. En trendanalys av de inhemska fallen mellan 2004- 2013 visar en statistiskt signifikant nedåtgående trend totalt och för alla åldersgrupper utom för barn under 1 år.

Ålder och kön

Majoriteten av fallen 2013 var små barn i åldersgruppen 0-4 år och de utgjorde 28 % (66 fall) av de inhemskt smittade. För barn under 1 år bröts den nedåtgående trenden 2011, då 19 barn rapporterades. 2012 och 2013 rapporterades 15 respektive 17 barn under 1 år med yersiniainfektion.

Något fler män än kvinnor rapporterades bland de inhemska fallen, 124 respektive 109 fall.

Smittväg/ar

Den främsta rapporterade smittkällan var mat.

Smittland

Av de 68 personer som smittades utomlands 2013, var 17 smittade i Spanien, åtta i Turkiet och fyra i Italien respektive Thailand. Från övriga smittländer rapporterades några enstaka fall från varje land.

Geografisk spridning i Sverige och säsongsvariation

Spridningen i landet uppvisar inget tydligt mönster. De flesta som smittas i Sverige insjuknar vanligtvis under sommarmånaderna juni-augusti. Under 2013 rapporterades dock ovanligt många fall i januari. Orsaken till denna ökning är okänd.

Utbrott

Under 2013 utredde myndigheten ett yersiniautbrott i Jämtland där sex personer insjuknat efter att ha ätit grisfötter.

Mikrobiologisk övervakning

Under 2013 reviderades falldefinitionen för laboratoriekriterier för yersiniainfektion. I den tidigare var definitionen: ”isolering i kliniskt prov av Y. enterocolitica utom biotyp 1A eller Y. pseudotuberculosis”. Falldefinitionen ändrades till: ”Isolering och/eller nukleinsyrapåvisning av Yersinia enterocolitica (utom biotyp 1A) eller Yersinia pseudotuberculosis i kliniskt prov.”

Sammanfattande bedömning och åtgärder

En 5-årig strategiplan för Y. enterocolitica har publicerats. I planen identifierades åtgärder som kan bidra till att minska antalet fall av yersiniainfektion. Strategin har arbetats fram av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket, Livsmedelsverket (SLV), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. I strategin framgår det att det finns behov av känsligare och mer selektiva detektionsmetoder när det kommer till Yersinia. Den nuvarande ISO-standarden kommer att revideras och valideras.

Yersiniainfektion 2013