Yersinia är en tarmbakterie som sprids via förorenat vatten eller livsmedel. Det är främst en inhemsk smitta, som huvudsakligen ger sjukdom hos barn i förskoleåldern. Utbrott orsakade av yersinia är ovanliga och fallen anses mestadels vara sporadiska. Symtomen inkluderar diarré, magsmärtor och ibland feber. Vuxna kan även få ledbesvär eller hudutslag (knölros), ibland som enda symtom. Symtomen går vanligen över inom någon vecka och i regel är sjukdomen självläkande.

Utfall

Under 2016 anmäldes totalt 230 fall av yersiniainfektion i Sverige. Av dessa uppgavs 170 fall (74 procent) vara smittade i Sverige. Incidensen bland de fall som smittats i Sverige var 1,7 fall per 100 000 invånare. Jämfört med 2015 är incidensen i princip oförändrad (1,8 fall per 100 000 invånare).

Antal anmälda fall har mer än halverats sedan år 2004, då över 800 fall rapporterades (figur 1).

Figur 1: Antal fall av yersinia 1997–2016

Figur 1: Antal fall av yersinia 1997–2016

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 27 år med spridning 0 till 91 år. Liksom tidigare var majoriteten av fallen 2016 små barn i åldersgruppen 0–4 år (figur 2). Totalt rapporterades 36 fall i denna åldersgrupp.

Figur 2: Incidens yersinia per 100 000 invånare för olika åldersgrupper

Incidens yersinia per 100 000 invånare för olika åldersgrupper

Av samtliga anmälda fall var 132 män (57 procent), 97 kvinnor (42 procent) och ett okänt (0,4 procent).

Smittland

Under året rapporterades 170 fall som smittade i Sverige och 49 fall som smittade utomlands. Vanligaste smittländer utanför Sverige var Spanien och Thailand med tolv respektive fyra anmälda fall. Från övriga smittländer rapporterades några enstaka fall från varje land.

Säsongsvariation

De flesta som smittas i Sverige insjuknar vanligtvis under sommarmånaderna maj–augusti. Under de senaste fyra åren har det dock rapporterats fler fall än väntat i januari–februari (under 2016 anmäldes 36 fall under jan–feb). Orsaken till denna ändring i säsongsvariationen är okänd.

Figur 3: Antal fall av yersinia per månad åren 2013–2016

Antal fall av yersinia per månad åren 2013–2016

Mikrobiologi

Till Folkhälsomyndigheten skickas framför allt isolat där det inte varit möjligt att vid lokalt laboratorium bedöma om det är en yersinia som tillhör anmälningsplikten för yersiniainfektion.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Yersiniainfektion har varit en av de vanligaste smittorna bland de zoonotiska mag- och tarmsjukdomarna i Sverige. Men efter 2004 kan man se en tydlig nedåtgående trend i antalet anmälda fall i både Sverige och resten av EU. Orsaken till trenden är oklar.

Sjukdomen ger sällan utbrott och de flesta fall som anmäls är sporadiska, man kan dock anta att det förekommer en viss underrapportering av fall. Under 2016 rapporterades inga utbrott. Epidemiologin vad gäller köns- och åldersfördelning och smittland, för de fall som anmäldes under året, var i stort sett oförändrad jämfört med de fem senaste åren.

År 2013 publicerades en femårig strategiplan för Y. enterocolitica, se länk nedan. I strategin framgår bland annat att det finns behov av känsligare och mer selektiva detektionsmetoder.

Läs mer

Sjukdomsinformation om yersiniainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Infektion med Yersinia enterocolitica – ett nationellt strategidokument

Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) om yersinia

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) om yersinia