Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 280 fall av yersiniainfektion. Incidensen var 2,7 fall per 100 000 invånare och nästan 8 av 10 fall (n=215) var smittade i Sverige (figur 1 och S1). Incidensen för smittade i Sverige var högre under 2018 jämfört med föregående år men för den senaste tioårsperioden ses en statistiskt signifikant minskning (figur 1). Liksom tidigare år var incidensen högst hos barn 1-5 år (figur 2) och det var ingen skillnad i incidens mellan män och kvinnor. Yersinia har tidigare haft en tydlig säsongsvariation med högst antal fall smittade i Sverige under sommaren. För den senaste femårsperioden är det dock ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan sommarmånaderna och resten av året. Under 2018 hade region Kronoberg högst incidens (7 fall per 100 000 invånare) följt av Halland och Västra Götaland (som båda hade 3,6 fall per 100 000 invånare). Sett över en femårsperiod är det dock små regionala skillnader (figur S2). Regionala skillnader kan delvis förklaras av skillnader i provtagningskriterier och analysmetoder. Ett misstänkt utbrott av yersinia kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2018. Sex personer insjuknade efter restaurangbesök och Y. enterocolitica återfanns i en lufttorkad skinka. Isolat från fallen saknades och smittkällan kunde därför inte fastställas.

Totalt anmäldes 222 fall av Y. enterocolitica och 10 fall av Y. pseudotuberculosis medan 48 fall saknade information om art (figur 3). Av fallen med Y. enterocolitica hade 88 fall serotyp 3 och 30 fall serotyp 9 medan resterande fall saknade uppgift om serotyp. Till Folkhälsomyndigheten skickas framförallt isolat där det inte varit möjligt att vid lokalt laboratorium bedöma om det är en yersinia som tillhör anmälningsplikten för yersiniainfektion. Av de isolat som skickades in föll 25 av 44 ut som någon typ av de ej anmälningspliktiga Yersinia sp.; Y. enterocolitica BT1A (n=21), Y. mollaretii (n=2), Y. frederiksenii (n=1) och Y. species (n=1).

Sammanfattningsvis ökade incidensen av yersinia under 2018 men trenden för den senaste tioårsperioden är nedåtgående. Ökningen under 2018 kan vara ett resultat av att fler kliniska laboratorier går över till multiplexa PCR-paneler, där yersinia ingår, som är en känsligare metod än isolering.

Figur 1. Incidens av yersiniainfektion uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige under åren 2009–2018. En trendkurva visas för smittade i Sverige.

Figur 1. Incidens av yersiniainfektion uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige under åren 2009–2018. En trendkurva visas för smittade i Sverige.

Trendanalys är genomförd som generell regressionsmodell med antal fall justerat för befolkningsstorleken som utfall och tiden som förklarande variabel, den antagna fördelningen för antalet fall i regressionsmodellerna är negativ binomial.

Figur 2. Incidens av yersiniainfektion uppdelat på åldersgrupp samt smittade i Sverige och utomlands under 2018.

Figur 2. Incidens av yersniainfektion uppdelat på åldersgrupp samt smittade i Sverige och utomlands under 2018.

Figur 3. Antal rapporterade fall av yersiniainfektion per species och smittland under 2018 (n=280).

Figur 3. Antal rapporterade fall av yersiniainfektion per species och smittland under 2018 (n=280).

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om yersiniainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)