Så här använde vi Indikatorlabbet i det regionala uppföljningsarbetet

Lyssna

Hanna Mann, länssamordnare och Mats Brandström, utredare på Länsstyrelsen Skåne har använt Indikatorlabbet i sitt arbete med en regional uppföljningsrapport kring ANDT-utvecklingen i Skåne. Vi bad dem berätta om sina erfarenheter av att plocka ut data ur Indikatorlabbet.

Hanna Mann, länssamordnare och Mats Brandström, utredare på Länsstyrelsen Skåne

På vilket sätt har Indikatorlabbet bidragit till framtagning av rapporten?

– Indikatorlabbet har varit en förutsättning till att rapporten togs fram. Om det inte hade funnits ett enkelt verktyg att plocka statistiken ur så hade den nog aldrig blivit gjord. Att indikatorerna redan var framtagna gjorde att vi valde dem rakt av och slapp hitta på egna. Vi hade dock en diskussion om vissa indikatorers relevans för den regionala nivån och möjligen var det någon som vi valde bort i slutändan.

Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med Indikatorlabbet kopplat till regional uppföljning av ANDT-utvecklingen?

– Det är användarvänligt och vi tycker att det känns tillförlitligt och trovärdigt. Bra att man kan se utvecklingen över tid. Det är enkelt att få ut diagram över statistiken vilket är jättebra, tänk om vi själva hade behövt sitta och omvandla Excelfiler till diagram, puh!

– Vi, som främst har vår bakgrund inom det förebyggande arbetet, tyckte ibland att det var svårt att förstå vissa indikatorer som gäller missbruks- och beroendevården. Vi fick göra en del research i de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården för att reda ut det. Vi har genomgående belyst jämställdhetsperspektivet men det hade varit bra om det hade funnits fler bakgrundsfaktorer, exempelvis utbildningsnivå och sysselsättning. Då hade indikatorlabbet lättare kunnat användas i analysen av jämlikhetsperspektivet.

Finns det något annat som ni vill lyfta till andra som vill följa ert exempel?

– Ja, att det gav oss en bra lägesbild. Vår regionala samverkansgrupp "Skånesamverkan mot droger" har länge önskat sig en sådan. I processen med att ta fram rapporten tycker vi att det blev tydligt vilka verksamheter som omfattas av ANDT-strategin, den visar på bredden i samverkan. Ett konkret resultat är även att polisen i region syd tog fram en egen kartläggning av hur alla olika lokalpolisområden arbetar med ANDT-frågor.

Avslutningsvis, har ni några tips till andra som vill använda Indikatorlabbet i sin regionala uppföljning?

– Vi valde att inrikta rapporten utifrån ANDT-strategins målområden vilket underlättade på så sätt att den blev mer verksamhetsinriktad. En stark rekommendation från oss är att göra uppföljningen i samverkan med andra regionala aktörer som kan sina sakfrågor bättre än vi. Nästa steg för oss är att samla våra samverkanspartners för att analysera resultatet och eventuellt kommer vi att identifiera utvecklingsområden. Det är ju det viktiga arbetet!