Internationella jämförelser för Skolbarns hälsovanor

Lyssna

WHO:s rapport med internationella resultat från 45 olika länder 2017/18 visar att skolbarn i Sverige har jämförelsevis goda relationer till föräldrar och lärare samt goda levnadsvanor. De rör sig dock lite och har oftare psykosomatiska besvär jämfört med skolbarn i andra länder.

Så mår skolbarn i Sverige jämfört med skolbarn i andra länder

WHO presenterar vart fjärde år internationella resultat från studien Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-aged Children [HBSC]). Närmare 230 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15 år i 45 länder i Europa och Nordamerika har besvarat en enkät om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 2017/2018.

De senaste internationella resultaten visar att de flesta skolbarn uppger att de har goda sociala relationer, relativt få hälsoproblem, en god hälsa och ett högt välbefinnande. Användningen av alkohol och tobak fortsätter att minska och matvanorna fortsätter att förbättras.

Det finns dock några utmaningar i de flesta länder. Den upplevda skolstressen ökar, framför allt bland de äldre barnen. Användningen av digitala medier har medfört en problematisk användning bland en del ungdomar, dvs. att användningen går ut över familj, vänner och andra aktiviteter. Den fysiska aktiviteten är fortsatt mycket låg och allt fler barn och ungdomar rapporterar psykosomatiska besvär såsom nedstämdhet och sömnsvårigheter. Könsskillnaderna i hälsa, liksom skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper, består.

Läs mer

Findings from the 2017/18 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada (hbsc.org)