Tillsyn inom hälsoskydd

Lyssna

Tillsynen inom hälsoskydd har syftet att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna tillsynsvägleder kommunerna i deras tillsynsarbete.

Till dig som privatperson: Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening vid problem med inomhusmiljön i din bostad

Har du som privatperson problem i din bostad med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen blir åtgärdade kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Om din hälsa påverkas negativt är det viktigt att du kontaktar sjukvården för undersökning.

Tillsyn hälsoskydd

Utgångspunkten för all tillsyn inom hälsoskydd är miljöbalken. Den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Ansvaret för hälsoskyddstillsynen i kommunen ligger hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillsynen av olika verksamheter bedrivs av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Med verksamhet menas här till exempel en skola, en förskola eller att äga flerbostadshus. De som ansvarar för en verksamhet är verksamhetsutövare. Tillsynen innebär att miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterar verksamheten, kontrollerar att lagen följs och ger information och råd till den som driver verksamheten. Miljö- och hälsoskyddskontoret granskar även verksamhetens egenkontroll.

För de verksamheter som hör till Försvaret ansvarar Försvarsinspektören för hälsa och miljö för tillsynen enligt miljöbalken.

Komplexa samband mellan inomhusmiljö och hälsa

En femtedel av den vuxna befolkningen i Sverige uppger själva att de har ett eller flera symtom som de relaterar till inomhusmiljön i bostaden, skolan eller arbetet. Det kan till exempel röra sig om slemhinne- och luftvägssymtom, astma, hudsymtom, trötthet och huvudvärk.

Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur inomhusmiljön påverkar hälsan. Dålig luftkvalitet, förekomst av fuktskador, störande buller, eller för låg eller hög temperatur är exempel på faktorer i inomhusmiljön som påverkar oss negativt. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas av till exempel känslighet, ålder, livsstil, kön och eventuell sjukdom.

Inomhusmiljön påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och byggnadsmaterial utan också av hur den används, underhålls och vårdas.

Nationell och regional tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Folkhälsomyndigheten är nationell tillsynsvägledande myndighet för frågor som rör hälsoskydd och objektburen smitta enligt miljöbalken. Folkhälsomyndigheten delar ansvaret för tillsynsvägledning med länsstyrelserna, som ger vägledning i länet. Tillsynsvägledningen ska stödja kommunernas tillsyn så att de kan bedriva en effektiv och likvärdig tillsyn.

Tillsynsvägledning består av tre områden:

Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Folkhälsomyndigheten följer upp kommunernas tillsyn, och sammanställer resultat på nationell nivå. Länsstyrelserna granskar och bedömer kommunernas hälsoskyddstillsyn inom respektive län.

Samordning av tillsyn

Samordningen av tillsyn syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv och enhetlig tillsyn i landet. Som ett led i samordningen av tillsyn anordnar Folkhälsomyndigheten bland annat utbildningar, seminarier, webbinarier eller nationella tillsynsprojekt. Länsstyrelserna anordnar bland annat hälsoskyddsträffar för länets kommuner.

Stöd och råd till kommunerna

Folkhälsomyndigheten ger både skriftlig och muntlig tillsynsvägledning till kommunerna i olika sakfrågor. Myndighetens utredare medverkar på informationsträffar och seminarier och ger vägledning till kommunerna per e-post. Den skriftliga tillsynsvägledningen ges i form av allmänna råd och vägledande texter på myndighetens webbplats.

Myndighetens ansvar för tillsynsvägledning inom hälsoskydd

Myndighetens ansvar för tillsynsvägledning inom hälsoskydd framgår av: