Tillstånd för bekämpningsmedel

Lyssna

Ett bekämpningsmedel kan vara ett växtskyddsmedel som används för att skydda växtlighet, till exempel spannmål mot skador från djur, växter och mikroorganismer eller en biocid för att skydda mot materiell skada eller sjukdomar orsakade av djur, växter eller mikroorganismer.

Du behöver ansöka om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

Användning av bekämpningsmedel får inte innebära någon hälsorisk för människor eller oönskad skada på djur eller miljö. Alla medel som används i bekämpande syfte ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Varje bekämpningsmedel har på etiketten en text som anger vilken klass bekämpningsmedlet tillhör, med i förekommande fall en tilläggsbeteckning som anger vilken myndighet som har ansvaret och registreringsnummer.

Bekämpningsmedel delas in i tre klasser som anger vem som har behörighet att använda dem:

 • Klass 1 – endast för yrkesmässigt bruk och tillstånd krävs.
 • Klass 2 – endast för yrkesmässigt bruk (tillstånd krävs för växtskyddsmedel).
 • Klass 3 – får användas av var och en.

Varje företag ansvarar för att personalen har tillräcklig kunskap om hur användning av bekämpningsmedel görs på ett säkert sätt. Om du som privatperson använder bekämpningsmedel klass 3 ska du se till att ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta säkert. Läs mer om de olika behörighetsklasserna på Kemikalieinspektionens webbplats:

Behörighetsklasser för bekämpningsmedel (kemi.se)

Myndigheters olika ansvar för att handlägga ansökan om användningstillstånd av bekämpningsmedel

Handläggning av ansökan och utfärdande av användningstillstånd för bekämpningsmedel hanteras av olika myndigheter beroende på vilken plats eller byggnad som ska skyddas.

Biocider klass 1

Om användningen syftar till att skydda bostäder och lokaler för allmänna ändamål är det Folkhälsomyndigheten som handlägger ansökan om användningstillstånd. När det gäller all annan användning av biocidprodukter klass 1 är det Arbetsmiljöverket som handlägger ansökan om tillstånd. Det kan till exempel vara användning i lagerlokaler och djurstallar. För mer information om Arbetsmiljöverkets handläggning, se deras webbplats

Tillstånd att använda biocider klass 1 So – råttgift, med mera (av.se)

Växtskyddsmedel klass 1 och 2

Om användningen syftar till att skydda området i och omkring lagerlokaler eller andra lagringsutrymmen är det Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att handlägga ansökan om användningstillstånd.

Om användningen syftar till att skydda följande områden och platser är det Statens jordbruksverk som ansvarar för handläggning av ansökan om användningstillstånd:

 • inom jordbruk, skogsbruk, parkskötsel eller trädgårdsskötsel,
 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden och banvallar,
 • på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Arbetsmiljöverket ansvarar för annan användning.

(Källa: Bekämpningsmedelsförordningen, 2014:425)

Tillstånd