Statistik om miljöns påverkan på hälsan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten följer upp och rapporterar om hur den miljörelaterade hälsan ser ut och utvecklas över tid i Sverige. Mycket handlar om hur vi påverkas av inomhusmiljön, men då detta är starkt kopplat till omgivningsmiljön runt bostad, skola och arbete följer vi även exponeringen utomhus.

Det kan till exempel handla om i vilken grad vi utsätts för och harbesvär av olika miljöfaktorer som luftföroreningar, buller och kemikalier.

Folkhälsomyndighetens uppföljning av miljörelaterad hälsa sker främst genom den nationella miljöhälsoenkäten som undersöker hur olika miljöfaktorer påverkar hälsan. Miljöhälsoenkäten med frågor om miljörelaterade exponeringar, självrapporterade besvär och sjukdomar har genomförts vart fjärde år, varannan gång för vuxna och varannan gång för barn, sedan 1999. Resultaten har tidigare publicerats i miljöhälsorapporter som även innehållit aktuellt kunskapsläge inom området. Från och med 2023 års enkätundersökning kommer resultaten istället att presenteras på ett mer målgruppsanpassat sätt genom olika e-publikationer. För att behålla den övergripande bilden kommer även en syntesrapport som presenterar de stora trenderna att publiceras. Samtliga resultat från miljöhälsoenkäterna finns även att tillgå i databasen Folkhälsodata och i visualiseringsverktyget FolkhälsoStudio.

Läs mer