Vägledningar och riktvärden för buller och höga ljudnivåer

Lyssna

Här har vi samlat information om de allmänna råd och vägledningar som rör buller och höga ljudnivåer. Riktvärden för buller inomhus och höga ljudnivåer framgår av de allmänna råden.

Allmänna råd

Allmänna råd om buller inomhus

De allmänna råden om buller inomhus innehåller riktvärden för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13

Allmänna råd om höga ljudnivåer

De allmänna råden om höga ljudnivåer innehåller riktvärden för sådana lokaler och platser, såväl inom- som utomhus, där hög musik spelas, t.ex. diskotek, konsert- och träningslokaler.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15) om höga ljudnivåer

Folkhälsomyndighetens vägledningar om buller inomhus och höga ljudnivåer

Folkhälsomyndigheten har gett ut tre publikationer om buller inomhus och höga ljudnivåer.

Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer

Denna publikation beskriver hur Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer kan tillämpas, med flera exempel på buller och höga ljudnivåer i olika miljöer och situationer. Vägledningen är främst framtagen för att vara ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken.

Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer

Om ljud och buller

Denna publikation kan användas som kunskapsstöd för de som vill veta mer ljud och buller samt olika metoder för att mäta och beräkna buller och höga ljud. Här finns fakta om ljud och buller; hur det uppstår, vilka olika typer av ljud det finns, hur ljudet upplevs och hur ljud kan spridas i omgivningen. Här förklaras också olika akustiska begrepp. I slutet av publikationen finns kapitlet "Mät- och beräkningsmetoder" som beskriver olika mät- och beräkningsmetoder som kan användas för buller inomhus och för höga ljudnivåer.

Om ljud och buller

Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer

Denna publikation är en genomgång av de vanligaste hälsoeffekterna av exponering för olika ljud och buller. Publikationen kan användas som kunskapsstöd för de som vill veta mer om hur buller och höga ljudnivåer kan påverka människors hälsa.

Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer

Dessa tre publikationer ersätter handboken Buller – höga ljudnivåer och buller inomhus som gavs ut av Socialstyrelsen 2008.

Presentation i form av inläst Powerpoint

En inläst Powerpoint med fokus på vår vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer. Presentationen är främst avsedd för de miljö- och hälsoskyddsinspektörer som inte haft möjlighet att delta på de hälsoskyddsträffar med temat buller som anordnades under 2019 och 2020. Presentationen är textad.

Inläst Powerpoint med fokus på vår vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer

Naturvårdsverkets vägledningar om buller

Vägledning om riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (naturvardsverket.se)

Vägledningen är utgiven av Naturvårdsverket i samråd med Folkhälsomyndigheten. Riktvärdena i vägledningen anger de bullernivåer som bör klaras för att barnens utveckling, lärande och hälsa inte ska påverkas negativt. Därutöver utgår vägledningen från den praxis som utvecklats inom området. Tanken med vägledningen är att den ska underlätta för tillsynsmyndigheterna i kommunerna när de besvarar remisser, handlägger anmälningar och bedriver tillsyn enligt miljöbalken.

Naturvårdsverket är tillsammans med Folkhälsomyndigheten tillsynsvägledande myndighet för buller enligt miljöbalken. Naturvårdsverket vägleder om bland annat buller från byggplatser, industrier och motorbanor och trafikbuller utomhus.

Läs mer

Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)