Tillsynsvägledning om elektromagnetiska fält

Lyssna

Elektromagnetiska fält uppstår kring elektriska apparater, kraftledningar, mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation. På denna webbsida förklaras mer om vad elektromagnetiska fält är och om egenkontroll och tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler kopplat till elektromagnetiska fält.

Bakgrund om elektromagnetiska fält

Kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält finns överallt där det finns elektrisk ström. De uppstår när elektricitet produceras, transporteras eller används. Radiofrekventa fält kommer från mobiltelefoni, trådlösa datornätverk, elektroniska övervakningssystem med flera tekniker. De elektromagnetiska fälten avtar snabbt med avståndet från källan. I bostäder är det ovanligt med förhöjda exponeringsnivåer från kraftfrekventa magnetiska fält.

Det har under lång tid studerats om och i så fall hur elektromagnetiska fält, såväl kraftfrekventa som radiofrekventa, kan påverka människors hälsa negativt. Folkhälsomyndigheten följer forskningen som bedrivs inom detta område men bedriver ingen egen forskning.

Folkhälsomyndighetens vägledning utgår bland annat från vad Världshälsoorganisationen WHO och Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd anser i frågan.

Har du frågor om elektromagnetiska fält?

Elektromagnetiska fält hanteras även av andra myndigheter. Om din fråga handlar om:

Tillsyn enligt miljöbalken

Kommunerna är självständiga myndigheter och bestämmer själva vilken tillsyn de bedriver.

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken reglerar verksamhetsutövarens arbete att bedriva egenkontroll för att undvika risk för människors hälsa och för miljön. Det innebär till exempel att verksamhetsutövaren ska ha kunskap om nivåerna på de elektromagnetiska fälten och vilka skyddsavstånd som behövs mellan den specifika verksamheten och till platser där människor kan exponeras, för att undvika risker för olägenhet enligt miljöbalken. I verksamhetens egenkontroll ska det finnas rutiner för kontroll av detta.

Miljöbalken (1998:808) (riksdagen.se)

För att undvika risk för olägenhet för människors hälsa bör nivåerna på de elektromagnetiska fälten i bostäder och lokaler för allmänna ändamål hållas så låga som det utifrån miljöbalken är rimligt att kräva och nivåerna bör inte avvika kraftigt från de nivåer som är normala i vår omgivning.

Om åtgärder för att minska de elektromagnetiska fälten kan utföras till en rimlig kostnad bör man överväga att göra detta. Nyttan för hälsan ska alltid vägas mot kostnaden för åtgärd.

Radiofrekventa elektromagnetiska fält

Trådlösa nätverk för dataöverföring är inte anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, men kan ändå utgöra en risk för olägenhet för människors hälsa och därmed omfattas av tillsyn enligt miljöbalken.

Tillsyn kan till exempel utföras om klagomål inkommit till tillsynsmyndigheten om att basstationer/utomhusantenner är felaktigt monterade i förhållande till bostäder eller lokaler för allmänna ändamål. Krav kan då ställas på verksamhetsutövaren att redovisa att rimliga försiktighetsmått vidtagits där exponeringsnivån avsevärt avviker från vad som vanligtvis förekommer i liknande miljöer.

Kraftfrekventa elektromagnetiska fält

Nivåerna på de elektromagnetiska fälten kan hållas låga genom att i planeringen se över t.ex. placeringen av kraftledningar eller placeringen av bostäder och lokaler för allmänna ändamål. I befintlig miljö kan man se över möjligheten att vidta lämpliga åtgärder för att minska fälten från kraftledningarna.

Det råder fortfarande osäkerhet kring barnleukemi och exponering för magnetfält från kraftledningar. Epidemiologiska studier tyder samstämmigt på att kraftfrekventa magnetfält skulle kunna ge en något förhöjd risk för leukemi hos barn. Det finns ingen känd biologisk mekanism som kan förklara hur så svaga fält skulle kunna ge upphov till sjukdom och det saknas stöd från experimentell forskning. Världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsorgan IARC klassificerar dock extremt lågfrekventa magnetfält som "möjligen cancerframkallande".

Miljöhälsorapport 2017

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om kraftledningar och hälsorisker med magnetfält.

Referensvärden

Strålsäkerhetsmyndigheten har referensvärden, dvs. en rekommenderad högsta exponeringsnivå som ger god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter. Referensvärdena bygger på EU-riktlinjer, som baseras på bedömningar från Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). ICNIRP:s bedömningar utgår i sin tur från internationell forskning om elektromagnetiska fält och hälsorisker.

Referensvärden (stralsakerhetsmyndigheten.se)