Vägledning om luftkvalitet

Lyssna

Luftkvaliteten i en byggnad beror på hur bra luften är som kommer in i lokalerna, vilka föroreningar som avges till inomhusluften från mänskliga aktiviteter och från själva byggnaden och inredningen samt hur effektivt ventilationen vädrar ut föroreningarna.

Klagomål från privatpersoner riktas i första hand till fastighetsägaren

Har du som privatperson problem med inomhusmiljön i din bostad, till exempel dålig luft. Då ska du i första hand kontakta din fastighetsägare, det vill säga din hyresvärd eller förening om du bor i en bostadsrätt. Om det inte hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor vilka kan bedöma situationen och vid behov ställa krav på åtgärder.

Ventilation

En bra ventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden är viktig för att luftkvaliteten ska vara bra. Ventilationen ska kontinuerligt kunna föra bort luftföroreningar från byggnad, inredning och boende. I byggnader med dålig och ineffektiv ventilation blir de föroreningar som bildas kvar inomhus och luftfuktigheten kan bli för hög. Dessutom kan för höga halter av radon uppkomma.

Föroreningar

Föroreningar i inomhusluften som direkt eller indirekt kan påverka luftkvaliteten och hälsan kan delas upp i två kategorier:

Partiklar (PM)

Partiklar är fasta föremål och kan vara allt från millimetrar i storlek till en miljondels millimeter. Storleken avgör om de förekommer svävande i luften eller om de sjunker. En stor mängd partiklar kommer in med utomhusluften. Hur mycket partiklar som kommer in beror på vilket ventilationssystem byggnaden har, om det finns otätheter och hur byggnaden vädras. Partiklar kan även uppstå inomhus, exempelvis genom tobaksrök, gaslågor i spisar, brinnande ljus, matlagning, textilier, städning med mera. En stor del av partiklarna inomhus är hudpartiklar från dem som bor eller vistas i lokalerna. Hur människan påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av hälsoskadliga ämnen i eller på partikelns yta. Inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt.

Flyktiga ämnen (VOC) och gaser

Gaser/flyktiga ämnen avges till luften beroende på fysikaliska förhållanden eller kemiska reaktioner. Byggnads- och inredningsmaterial, plaster och elektronik kan innehålla flyktiga ämnen som avges till rumsluften. Mikroorganismer kan också avge flyktiga ämnen genom sin ämnesomsättning. Även om halterna är låga kan dessa ämnen irritera och i vissa fall ge en otrevlig lukt. Forskning har visat att ämnen i luften kan förändras till mer aggressiva ämnen som kan påverka människan. Radongas kan komma in i byggnader genom otätheter i huset eller i grunden eller från byggnadsmaterial.

Faktorer som påverkar luftkvaliteten

Felaktigt anpassad ventilation

En effektiv ventilation innebär mer än att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don. Effektiviteten avgörs av hur mycket gammal luft som byts ut mot ny frisk luft i utrymmets hela luftvolym.

Normalt är det ett visst undertryck i en lokal eller bostad som beror på ventilationen. För att det ska vara en god luftkvalitet måste luften komma in genom de tilluftdon som finns. Kommer luften in via otätheter i väggar, golv och tak som rörgenomförningar, elledningar, kulvertar och skorstenar med mera kan den innehålla föroreningar.

Fuktskador

För hög fukthalt i inomhusluften, i byggnadskonstruktionen eller under ytmaterial är ofta en orsak till problem med luftkvaliteten. Fukten kan orsaka olika kemiska reaktioner och tillväxt av mikroorganismer. Gamla fuktskador som är uttorkade kan påverka luftkvaliteten negativt om inte allt fuktskadat material är borttaget.

Mikroorganismer

De mikroorganismer som förknippas med inomhusluft är främst bakterier och mögelsvampar. En stor del av bakterierna kommer från de människor som vistas i lokalerna. Mögel kommer främst in med uteluften men tillväxt i byggnadskonstruktionen eller på ytor inomhus kan bidra till förhöjd mögelhalt. Halterna i rumsluften beror till stor del på hur mycket som virvlas upp från golv och andra ytor. Det gör att det är vanligare med förhöjda halter av mikroorganismer i till exempel skolor än i bostäder.

Allergen

Allergen är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsaka allergier för känsliga människor. Djur, insekter, kvalster och mikroorganismer kan avge allergen från bland annat päls, saliv, avföring, urin eller celldelar. Många av de partiklar som bär med sig allergen är av en storlek som gör att de kan vara luftburna under lång tid. Därför är effektiv ventilation ett sätt att minska halterna av allergen i luften.

Kvalster

Kvalster trivs i fuktiga miljöer. I dåligt ventilerade bostäder kan luftfuktigheten komma upp i sådana nivåer att kvalster kan leva och föröka sig. Rester av och avföring från kvalster kan orsaka allergier. Kvalster i rummet kan därför vara en följd av dåligt inomhusklimat.

Tobaksrök

Om man röker inomhus är det en stor källa till föroreningar i inomhusluften. Rökning i kombination med radon i byggnader ger en ökad risk för lungcancer. Barn som utsätts för tobaksrök får fler luftvägsinfektioner och utvecklar oftare astma och allergi än barn som inte utsätts.

Radon

Radon i inomhusluften kan komma från marken, husets byggnadsmaterial och ibland från dricksvattnet. Radon kan orsaka lungcancer efter daglig och lång tids exponering med höga radonhalter i till exempel bostaden. Rökning tillsammans med radon ökar risken kraftigt.

För mer information om radon, se Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsynsvägledningsansvaret för radon.

Radon (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Doftsättning av gallerior och köpcentrum

Det har blivit allt vanligare att gallerior och köpcentrum doftsätts med olika parfymämnen för att skapa en viss atmosfär. Dofter kan vara irriterande för doftöverkänsliga men även för allergiker och dem som har astma. Ca 10 % av befolkningen lider av varierande grad av doftöverkänslighet, ännu fler har allergi och astma.

Gallerior och köpcentrum är lokaler som allmänheten har tillträde till och de besöks av många människor. I en allmän lokal ska luftkvaliteten vara god. Att tillsätta parfymämnen till luften är att tillsätta ett främmande ämne som gör att luftkvaliteten blir sämre och kan utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör lokaler med bristfällig luftkvalitet åtgärdas.

Miljö- och hälsoskyddskontoren kan ställa krav på att doftsättning av allmänna lokaler upphör och att luftkvaliteten i övrigt ska vara tillfredsställande.