Tillsynsvägledning om skadedjur och ohyra

Lyssna

Skadedjur eller ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan innebära skada på egendom, obehag eller sjukdomsrisker. Enligt miljöbalken 9 kap 9 § är det fastighetsägaren som har ansvar över att bostäder och lokaler är fria från skadedjur. Även nyttjanderättshavaren har ett ansvar enligt miljöbalken.

Vad menas med skadedjur eller ohyra?

I lagstiftning förekommer de båda begreppen skadedjur eller ohyra med i stort sett samma betydelse och används allmänt för att beskriva samma problem. Det finns ingen definition exakt vilka djur som är skadedjur eller ohyra utan det kan vara alla djur som kan innebära en skada på egendom eller som kan innebära obehag eller hälsorisker för människor. Exempel är råttor, möss, vägglöss, kackerlackor, mjölmott, pälsängrar, fågelkvalster m.fl.

Fastighetsägarens ansvar

Miljöbalken 9 kap. 9 § anger att en bostad ska vara fri från skadedjur. Fastighetsägaren ska ha egenkontroll enligt miljöbalken. Det innebär att förekomsten av skadedjur ska förebyggas, kontrolleras och vid behov åtgärdas. I sitt egenkontrollprogram ska fastighetsägaren ha rutiner för detta. Det skadedjursavtal som en fastighetsägare har med en skadedjursfirma innebär inte att fastighetsägaren har delegerat bort sitt ansvar enligt miljöbalken. Ett skadedjursavtal täcker normalt sett inte in de krav på förebyggande åtgärder, uppföljning, kontroll och information som finns enligt miljöbalken.

Fastighetsägaren ska ha informerat de boende vad som ska göras vid upptäckt av skadedjur.

Nyttjanderättshavarens ansvar

Den boende har ett ansvar att nyttja sin bostad på ett sätt så att skadedjur och ohyra inte kan spridas. Det kan till exempel handla om att informera fastighetsägaren när skadedjur upptäcks, förvara mat på rätt sätt, och att samarbeta vid saneringar.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll

Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor är den myndighet som kontrollerar att fastighetsägaren förebygger förekomst av skadedjur och vid behov ser till att skadedjur bekämpas.

Förebygga skadedjursangrepp

Det finns många olika sätt att själv förebygga förekomst av skadedjur utan att använda bekämpningsmedel. Det är viktigt med kunskap om hur skadedjuret i fråga lever, vad de äter och var de kan förekomma. Skadedjur trivs inte på platser där de inte är skyddade eller som används ofta vilket innebär att det är på skyddade platser man främst då och då bör ha uppsikt om de kan förekomma. En viktig förebyggande åtgärd är att se till att skadedjuren inte kan komma åt mat eller annat som de gärna angriper. Livsmedel som till exempel mjöl, gryn och nötter kan skyddas i täta förpackningar. Att hålla rent från rester av livsmedel är en viktig förebyggande åtgärd.

Det är viktigt att förhindra att skadedjur kan komma in bostaden eller byggnaden. Det är bra att kontrollera varor, bohag eller bagage innan man tar in dem i bostaden. Rått- och mussäkring med tillräckligt tätt stålnät eller att på annat sätt täta springor och öppningar är ett effektivt sätt att förhindra att de kan komma in.

Kontakta en skadedjursfirma

Har man fått in skadedjur i bostaden kan det vara bäst att kontakta en skadedjursfirma för råd och för professionell hjälp med bl.a. bekämpningsmedel. I de flesta fall finns redan ett bekämpningsavtal med en skadedjursfirma som antingen är kopplat till en fastighets- eller villahemförsäkring eller via ett direktavtal. Ta reda på vad som gäller i ditt fall och hur du kontaktar skadedjursfirman.

Mer information om ohyra

Medel mot skadedjur och insekter (kemi.se)

Bekämpningsmedel

För vissa bekämpningsmedel mot skadedjur finns det krav på användartillstånd för att få använda dem. Folkhälsomyndigheten utfärdar användartillstånd för bekämpningsmedel som tillhör klass 1 So och klass 1 SoX.

Användning av bekämpningsmedel