Tänk på att energibesparande åtgärder kan påverka hälsan

Lyssna

Det är många i Sverige som vill bidra och spara el. Åtgärder för minskad elanvändning kan påverka inomhusmiljön och människors hälsa. Folkhälsomyndighetens allmänna råd enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler fortsätter att gälla. Här har vi samlat råd och kunskap som hjälper dig att följa hälsoskyddsreglerna när du minskar din elanvändning.

Följ riktvärden för inomhustemperatur

Det är vanligt att fastighetsägare och boende vill minska sin elförbrukning genom att sänka inomhustemperaturen. En inomhustemperatur under Folkhälsomyndighetens riktvärden riskerar att innebära olägenhet för människors hälsa, det vill säga påverka människors hälsa negativt. Det är särskilt viktigt att vara försiktig med temperatursänkningar i bostäder och lokaler där grupper som kan vara särskilt känsliga för kyla bor och vistas, till exempel äldre. Även små barn som inte kan gå och ofta vistas direkt på golvet samt personer som sitter stilla mycket kan ha behov av en högre temperatur. Eventuella temperatursänkningar bör i första hand övervägas i lokaler och platser där människor vistas tillfälligt eller i lokaler där behovet av en högre temperatur inomhus inte är lika högt, exempelvis gallerior, gym och idrottshallar. Dessa lokaler omfattas inte av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus.

Säkerställ en god ventilation

En bra ventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är viktigt för att luftkvaliteten ska vara bra. Luftflödet ska anpassas efter typ av lokal och om det är en lokal eller verksamhet där människor vistas stadigvarande. Energibesparande åtgärder på ventilationen bör endast göras på ett sätt som inte innebär en olägenhet för människors hälsa. Det kan till exempel handla om att se över ventilationen och säkerställa att ventilationskanaler och ventilationsdon är rengjorda, att filtren fungerar m. m. En välfungerande ventilation är en förutsättning för en god luftkvalitet. Detta är extra viktigt i bostäder och verksamheter där människor bor eller vistas längre tider som t.ex. i skolor, förskolor, boenden och verksamheter inom vård och omsorg. Energibesparande åtgärder bör inte medföra att Folkhälsomyndighetens riktvärden för uteluftsflöde underskrids.

Viktigt med fortsatt hög temperatur på varmvattnet

Fastighetsägare bör vara försiktiga med att göra energibesparingar genom att sänka varmvattentemperaturen. En låg varmvattentemperatur kan leda till tillväxt av legionellabakterier. Risken för tillväxt av legionellabakterier ökar om vattenomsättningen i vattenledningarna är låg. Temperaturen på vattnet är en viktig faktor för att motverka tillväxt av legionella. Det är särskilt viktigt att hålla rekommenderade vattentemperaturer i byggnader och verksamheter där det kan finnas riskgrupper eller känsliga personer, så som på sjukhus och i bostäder för äldre. Personer i riskgrupp är bland annat äldre och personer med nedsatt immunförsvar eller vissa typer av sjukdomar.

Elda med omsorg

Föroreningar från småskalig vedeldning kan påverka människors hälsa negativt. Vedeldning ger upphov till luftföroreningar i form av bl.a. partiklar och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Rök från vedeldning kan komma in till närboende och påverkahälsan även inomhus. Astmatiker och personer med luftrörs- och andningsbesvär eller hjärt- och kärlsjukdom är särskilt känsliga för luftföroreningar, men också barn och äldre kan utgöra riskgrupp. På Naturvårdsverkets hemsida finns information om miljö- och hälsoeffekter samt vägledning och råd om hur man eldar på bästa sätt.

Läs mer

Mer hos andra myndigheter