Tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Lyssna

Många människor upplever problem med den termiska komforten i sina bostäder. Folkhälsomyndigheten har riktvärden för vilken temperatur det bör vara inomhus.

Besväras du av temperaturen i din bostad?

Om du upplever inomhustemperaturen som för kall eller för varm, eller om du upplever besvärade drag, vänd dig i första hand till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om inte tillräckliga åtgärder görs är nästa steg att kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. De kan ställa krav på att fastighetsägaren ska utreda och eventuellt åtgärda inomhustemperaturen.

Kalla förhållanden inomhus

Om du mäter lufttemperaturen med en vanlig termometer och den visar mindre än 20 grader Celsius kan det vara så att riktvärdet i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus, inte uppnås. Temperaturen kan då behöva utredas mer utförligt genom att den operativa temperaturen mäts. Riktvärdet för temperatur inomhus är 18 grader Celsius mätt som operativ temperatur. Operativ temperatur kan mätas med en glob- eller kubtermometer och tar hänsyn till både lufttemperaturen och temperaturen på omgivande ytor som fönster och väggar.

Temperaturen inomhus ska ta hänsyn till människor som har behov av en varmare temperatur inomhus. För känsliga grupper gäller att temperaturen bör vara 2 grader högre. Exempel på känsliga personer kan vara äldre, rörelsehindrade, personer med reumatism och personer med lägre ämnesomsättning. Miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen kan besluta om en person hör till en känslig grupp.

Varma förhållanden inomhus

Upplever du att det är varmt i din bostad så finns följande riktvärden.

Tabell med riktvärden för operativ temperatur.
RiktvärdeKall årstidSommar
Operativ temperatur, varaktigt 24 grader Celsius 26 grader Celsius
Operativ temperatur, kortvarigt 26 grader Celsius 28 grader Celsius

Egenkontroll

Enligt 26 kap. 19 § i miljöbalken ska en verksamhetsutövare (till exempel en fastighetsägare) fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Vad gäller temperatur inomhus bör egenkontrollen bland annat innehålla:

 • Kontrollmätning av inomhusklimatet
 • Funktionskontroll av värmesystemet i bostaden
 • Boendes upplevelse av inomhusklimatet
 • Rutin för hantering av felanmälan eller klagomål

Hälsoeffekter

Höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk, men också leda till mer allvarliga hälsoeffekter. För kallt inomhus kan påverka blodtrycket och tros kunna öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och lungrelaterade sjukdomar. Även reumatism och vissa muskelsjukdomar kan påverkas negativt om det är för kallt. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.

Läs mer

 • Hälsoeffekter av värmeböljor – En kunskapssammanställning

  Publicerad:

  Rapporten är en kunskapssammanställning om hälsoeffekter av värme och av vetenskapligt förankrade råd för att hantera negativa hälsoeffekter av höga temperaturer i Sverige.

 • Temperatur inomhus (Handbok)

  Publicerad:

  Handboken beskriver de effekter som kyla respektive värme kan ha på människors hälsa. Den tar även upp andra faktorer som påverkar människans upplevelse av det termiska klimatet.