Anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken

Lyssna

Förskolor, skolor och bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Den som ska bedriva en sådan verksamhet ska anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Folkhälsomyndigheten har ansvar för tillsynsvägledning för följande anmälningspliktiga verksamheter:

  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola
  • bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor.

Anmälningsplikten regleras i 38 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Den som ska driva en anmälningspliktig verksamhet ska anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten får kännedom om verksamheten på ett tidigt stadium och kan ta ställning till om verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken och tillhörande förordningar. En anmälan ger också underlag för tillsynsmyndigheten att kunna besluta om föreläggande eller förbud. Genom en anmälan får tillsynsmyndigheten också en möjlighet att ge råd och vägledning inför det att verksamheten startar.

Om en anmälningspliktig verksamhet påbörjas utan föregående anmälan kan tillsynsmyndigheten besluta om en miljösanktionsavgift, enligt 3 kap. 3 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Om en verksamhetsutövare övertar en anmälningspliktig verksamhet är den nya verksamhetsutövaren skyldig att snarast informera miljö- och hälsoskyddsnämnden om detta i enlighet med 32 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Naturvårdsverket ger mer vägledning anmälningsärenden i sin vägledning: Tillsyn enligt miljöbalken – anmälningsärenden (naturvardsverket.se).

Är en förändring av en verksamhet anmälningspliktigt?

Av bestämmelsen i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår inte om verksamhetsutövaren har skyldighet att anmäla om en befintlig verksamhet utökas eller förändras.

Det finns därför inte stöd, varken i bestämmelsen i 32 § eller 38 §, att kräva att en förändring av en verksamhet i form av till exempel utökade barngrupper eller ianspråktagande av en ny lokal ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

En större förändring av verksamheten skulle möjligen kunna bedömas som att en ny verksamhet påbörjats, varvid anmälningsplikten träder in. Här behöver tillsynsmyndigheten göra en bedömning av hur omfattande förändringen är och vad det innebär för verksamheten. Om tillsynsmyndigheten bedömer att förändringen inneburit att en ny verksamhet påbörjats, och ingen anmälan gjorts, ska en miljösanktionsavgift betalas av ansvarig verksamhetsutövare (3 kap. 3 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Även om en förändring av en verksamhet inte behöver anmälas kan tillsynsmyndigheten bedriva tillsyn, begära in nödvändiga uppgifter, och vid behov vidta andra tillsynsåtgärder, såsom föreläggande eller förbud.

Miljösanktionsavgift

En miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tas ut av tillsynsmyndigheten om en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser av miljöbalken eller regler som har tagits fram med stöd av miljöbalken. Vilka överträdelser som ska ge en miljösanktionsavgift framgår av förordningen om miljösanktionsavgifter. Naturvårdsverket har även gett ut föreskrifter och annan vägledning om miljösanktionsavgifter.

Naturvårdsverket ger också mer vägledning om miljösanktionsavgifter i sin vägledning: Tillsyn enligt miljöbalken – miljösanktionsavgift (naturvardsverket.se).