Sanktioner enligt miljöbalken

Lyssna

Av 26 kap. 9 § miljöbalken, om förelägganden och förbud, följer att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk, samt föreskrifter, domar och andra beslut som har tagits fram med stöd av balken, ska följas. Ett föreläggande kan förenas med vite enligt miljöbalken 26 kap 14 §.

En miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tas ut av tillsynsmyndigheten om en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser av miljöbalken eller regler som har tagits fram med stöd av miljöbalken. Vilka överträdelser som ska ge en miljösanktionsavgift framgår av förordningen om miljösanktionsavgifter. Naturvårdsverket har även gett ut föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter.

Läs mer om sanktioner: