Frågor och svar om kyltorn

Lyssna

Anmälningsplikt införs för att uppföra och använda ett kyltorn. En ny bestämmelse har införts i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Den nya bestämmelsen innebär att det kommer att bli anmälningspliktigt att uppföra eller inneha kyltorn.

Kyltorn

Lyssna

Bestämmelserna om anmälningsplikt i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) införs redan 1 februari 2024, men på grund av så kallade övergångsbestämmelser börjar anmälningsplikten gälla först senare i år. Datumen för när anmälningsplikten inträder beror också på när verksamhetsutövaren inlett uppförandet eller användningen av sitt kyltorn.

Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.

Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före den 1 februari 2024 ska verksamhetsutövaren ha anmält kyltornet senast den 31 december 2024.

Förordningen med införda ändringar finns på riksdagens webbplats:

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (riksdagen.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Anmälan ska skickas till den kommunala nämnden i den kommun där kyltornet finns eller ska uppföras. Om Försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsyn över verksamheten som kyltornet ska uppföras eller användas i, ska anmälan i stället göras till Försvarsinspektören.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma anläggningen för kyltornet (se 46 § FMH).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Huvudregeln är att kyltornet får uppföras och användas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Den kommunala tillsynsmyndigheten kan dock besluta att uppförande eller användning får påbörjas såväl tidigare som senare än sex veckor.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Med kyltorn menas en anordning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess där kylningen sker genom att det tillförs vatten till ett luftflöde på ett sätt som gör att aerosoler bildas.

Definitionen ovan är hämtad från förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Anmälningsplikten ska inte tillämpas på kyltorn som ingår i en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett av skälen till att anmälningsplikt införs är att underlätta för kommunerna vid utredning av fall och utbrott av legionella. Genom att kommunerna får kunskap om var kyltornen finns får de också bättre förutsättningar att bedriva förebyggande tillsyn och därigenom förebygga smittspridning. Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Även om antalet dokumenterade fall är relativt få, kan ett utbrott när det väl inträffar drabba ett större antal människor.

Läs mer om regeringens beslut att införa anmälningsplikt för kyltorn:

Anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga legionellautbrott (regeringen.se)

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har haft ett gemensamt regeringsuppdrag om att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Förslagen innebar bland annat införande av anmälningsplikt och myndigheterna redovisade åtgärderna i en rapport som publicerades i juni 2022. Du kan ta del av rapporten på Naturvårdsverkets webbplats:

Utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn (naturvardsverket.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram tillsynsvägledning om kyltorn som främst riktar sig till de kommunala tillsynsmyndigheterna. Arbetet kommer att ske under 2024 och 2025 i samverkan med andra centrala myndigheter, bland annat Naturvårdsverket. Vidare ingår att ta fram informationsmaterial som tillsynsmyndigheterna kan anpassa och sprida till olika målgrupper för att uppmärksamma anmälningsplikten och vad den innebär.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppdrag avseende tillsynsvägledning om kyltorn i myndighetens regleringsbrev punkt 3.12:

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Folkhälsomyndigheten (esv.se)

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår även att inhämta, sammanställa och värdera aktuell kunskap om legionella i kyltorn, att beskriva och bedöma risker med kyltorn, att beskriva hur tillsyn av kyltorn lämpligen kan genomföras samt att ge stöd för bedömning av analyser och andra kontroller som behövs i tillsynen. Informationsmaterialet ska tydliggöra vilka verksamheter som kan bli aktuella för anmälningsplikt av kyltorn, hur en anmälan går till och vilka nya krav på egenkontroll som gäller.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att kartlägga förekomsten av kyltorn i Sverige, i syfte att kunna göra en uppföljning av reformen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du arbetar med tillsyn på kommunal eller statlig myndighet kan du vända till Folkhälsomyndigheten:

halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se

Om du är verksamhetsutövare och har eller ska uppföra ett kyltorn vänder du dig i första hand till kommunala tillsynsmyndigheten i din kommun. De kommunala förvaltningarna som har hand om dessa frågor kan ha olika namn men man kan be att få kontaktuppgifter till den förvaltning som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Om du vill läsa mer om anmälningsplikt och kyltorn hänvisar vi till rapporten ”Utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn” på Naturvårdsverkets webbplats:

Utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn (naturvardsverket.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, med anledning av att anmälningspliktiga verksamheter omfattas av förordningen är den tillämplig på kyltorn.

Det innebär exempelvis att det finns ett krav för verksamhetsutövaren att dokumentera sina rutiner. Rutinerna syftar bland annat till att fortlöpande kontrollera utrustning och att förebygga olägenheter för människors hälsa.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (riksdagen.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan