Tillsynsvägledning om lokaler för vård och omsorg

Lyssna

De kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna har ansvar för tillsyn av vissa lokaler för vård och omsorg. Här har vi samlat den vägledning som Folkhälsomyndigheten ger inom området.

Folkhälsomyndigheten har gett ut en vägledning om lokaler för vård och omsorg.

Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg

Vägledningen beskriver de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämndernas ansvar för hälsoskyddstillsyn i lokaler för vård och omsorg. Vägledningen har främst fokus på gränsdragningen för miljö- och hälsoskyddsnämndernas tillsynsansvar i dessa lokaler. Folkhälsomyndighetens tolkning är att:

  • miljö- och hälsoskyddsnämnderna har tillsynsansvar för lokaler för vård, behandling och omsorg inom socialtjänsten och LSS, till exempel hem för vård eller boende (HVB), särskilda boenden för äldre (SÄBO), bostad med särskild service enligt LSS, särskilda ungdomshem och behandlingshem för missbrukare (LVM-hem).
  • miljö- och hälsoskyddsnämndernas tillsynsansvar är begränsat för lokaler där hälso- och sjukvård ges som till exempel sjukhus, vårdcentraler, tandläkarmottagningar och kliniker för fysioterapi. Hur tillsynsansvaret är begränsat framgår i vägledningen.

Vägledningen pekar också på vilka lokaler miljö- och hälsoskyddsnämnderna i första hand bör prioritera samt ger exempel på vilka områden som bör ingå i tillsynen.

Ansvar för tillsyn av hem för ensamkommande asylsökande barn

Ensamkommande asylsökande barn kan placeras i ett hem för vård eller boende (HVB), i ett stödboende eller i ett familjehem. HVB och stödboende hör till lokaler för vård, behandling och omsorg inom socialtjänsten och omfattas av kommunernas hälsoskyddstillsyn. Dessa former av boenden kan drivas av kommun, landsting eller en privat aktör.

Familjehem, där omsorgen sker i enskilt hem och verksamheten inte bedrivs yrkesmässigt, räknas som bostad.

Vägledning för lokaler för vård, behandling och omsorg, som t.ex. HVB, finns i:

Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg

Ansvar för tillsyn av rättspsykiatriska kliniker

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar över inomhusmiljön i rättspsykiatriska kliniker, eftersom det räknas som en boendemiljö. Detta framgår av Mark och miljödomstolens dom 2020-06-02 mål nr M4446-19.

Du kan läsa mer om gränsdragningen för tillsyn i lokaler för vård och omsorg, samt rätten till tillträde till bostäder och lokaler för allmänna ändamål i vägledningen:

Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg