Tillsynsvägledning om kyltorn

Lyssna

Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Från och med 1 februari 2024 är verksamhetsutövare som uppför eller använder kyltorn skyldiga att anmäla dessa till den kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskydd.

Kyltorn används bland annat till komfortkyla i fastigheter och för att kyla olika industriella processer. Eftersom kylningen sker genom att det tillförs vatten till ett luftflöde kan vattendimma, eller aerosoler, bildas. Ibland kan dessa aerosoler innehålla legonellabakterier som kan ge sjukdom vid inandning. Även om antalet dokumenterade fall av legionellainfektion är relativt få, kan ett utbrott om det inträffar drabba ett större antal människor.

Anmälningsplikt för kyltorn införs 2024

För att förebygga risken för spridning av legionella i samhället har regeringen beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn. Det innebär att en verksamhetsutövare som har kyltorn ska anmäla detta till den kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskydd. Genom anmälningsplikten underlättas arbetet för kommunerna vid fall och utbrott av legionella. De får också bättre förutsättningar att bedriva förebyggande tillsyn.

Bestämmelsen om anmälningsplikt för kyltorn finns i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (riksdagen.se)

Tillsynsvägledning

Folkhälsomyndigheten kommer under 2024 och 2025 ta fram en tillsynsvägledning om kyltorn och anmälningsplikt. Tillsynsvägledningen ska fungera som ett stöd vid kommunernas tillsyn av kyltornen. Tillsynsvägledningen kommer att tas fram i samverkan med en referensgrupp med externa deltagare från både myndigheter och från branschen. Förslaget till ny tillsynsvägledning kommer även att skickas på remiss.

Stödmaterial för kommuner

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial som kan användas av kommuner för att informera om den nya anmälningsplikten. Informationen är ett stöd till tillsynsmyndigheterna och texten kan användas på valfritt sätt. Till exempel kan hela eller delar av texten kopieras och användas på kommunens webbplats.

Stödmaterial för kommuner om anmälningsplikten för kyltorn

Läs mer

Relaterad publikation