Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening vid problem med inomhusmiljön i din lägenhet

Har du som privatperson problem i din lägenhet med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen blir åtgärdade kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Om din hälsa påverkas negativt är det viktigt att du kontaktar sjukvården för undersökning.

Komplexa samband mellan inomhusmiljö och hälsa

En femtedel av den vuxna befolkningen i Sverige uppger själva att de har ett eller flera symtom som de relaterar till inomhusmiljön i bostaden, skolan eller arbetet. Det kan röra sig om slemhinne- och luftvägssymtom, astma, hudsymtom, trötthet och huvudvärk. Men även mycket allvarliga hälsoeffekter som högre risk för lungcancer till följd av en långvarig exponering för radon.

Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur inomhusmiljön påverkar hälsan. Viktiga faktorer är luftens innehåll av partiklar, mögelsporer och kemiska ämnen som vi andas in. Men också störande buller, eller för låg eller hög temperatur påverkar oss negativt. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas av till exempel känslighet, ålder, livsstil, kön och eventuell sjukdom.

Inomhusmiljön påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och byggnadsmaterial utan också av hur den används, underhålls och vårdas.

Miljö- och hälsoskyddskontoren tillsynar

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsansvarig myndighet och tillsynar inomhusmiljön enligt miljöbalken i skolor och förskolor, bostäder med flera lokaler. Läs mer i navigeringen till vänster hur miljöbalken kan tillämpas och vilka parametrar miljö- och hälsoskyddskontoren kan ställa krav på utifrån miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.