All badverksamhet måste kontrolleras rutinmässigt för att minimera risken för att badning ska medföra hälsorisker. Den som driver ett bassängbad ska ha ett egenkontrollprogram. Det innebär att man ska ha rutiner för bland annat kontroll av vattenkvalitet, underhåll av anläggningen, kontroll av rengöring och kemikalieförvaring, och klagomålshantering.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad finns riktvärden för bland annat mikroorganismer, syreförbrukning, surhet och klorhalt. Riktvärdena ska inte ses som den absoluta nivå när människor blir sjuka, men risken för hälsoproblem ökar om riktvärdena inte följs. Avviker proven från riktvärdena behöver man omedelbart ta reda på orsakerna och åtgärda dem.

Följande faktorer behöver hanteras när man sköter ett bassängbad

Rengöring

Det är viktigt att minimera möjligheten för smuts och rengöringsmedel att komma ner i badvattnet. En noggrann och rutinmässig städning av alla ytor i bassänghallen, tvättrummen och omklädningsrummen är därför nödvändig. Om bassängen töms för rengöring är det viktigt att smutsvatten och rengöringsmedel inte blir kvar när bassängen fylls på igen.

Personlig hygien

De badande är den största källan till föroreningar och mikroorganismer i badvattnet. Det är därför nödvändigt att det finns ordentliga möjligheter att tvätta sig före badet. Det finns inga direkta krav på hur tvättutrymmen ska vara utformade, men det är viktigt att de inbjuder till användning. En hög allmänhygienisk standard i badanläggningen är grunden för att förebygga hälsoproblem.

Rengöringssystemets dimensionering

När vatten återanvänds måste det renas i en reningsanläggning.
Den ska vara dimensionerad för de föroreningar som tillförs vattnet från såväl de badande som omgivningen. Det finns olika typer av system och filter som kan användas.

Spädvatten

För att hålla nere halten av föroreningar i badvattnet kan det vara nödvändigt att tillsätta nytt, rent vatten som spädvatten. Det är särskilt viktigt om reningssystemet inte fungerar tillfredsställande eller när kemiska föroreningar inte kan avlägsnas av reningsfiltret.

Fördelning av vattnet i bassängen

En förutsättning för att vattenkvaliteten ska vara bra i en bassäng är att ytvattnet avlägsnas snabbt, eftersom det ofta innehåller mest föroreningar. Det får inte heller finns zoner där förorenat vatten blir stående, eftersom det kan uppstå höga halter av mikroorganismer eller kemiska föroreningar där. Kontrollera därför hur det renade vatten fördelar sig i bassängen, från tilldon till utdon eller avtappnings-/skvalprännor.

Inomhusluftens kvalitet

Inomhusluft av dålig kvalitet i ett bassängbad kan orsaka andningsproblem, illamående och huvudvärk. Det beror på att luftföroreningar bildas som ventilationsanläggningen inte klarar av att föra bort. Det sker främst på platser med kraftig omrörning av vattnet som vattenfall, forsrännor eller vattensprutor, där trikloramin från vattnet lätt avges till luften. Problem med dålig inomhusluft är vanligast på vintern då mycket av ventilationsluften är återluft. Det kan medföra att luftombytet med frisk uteluft i hallen blir för litet och att föroreningshalten ökar.