Buller och höga ljudnivåer

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier och byggnadsarbeten, medan diskotek och konserter ger upphov till höga ljudnivåer.

Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Det påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller, och hur det varierar över tiden. Det har även betydelse i vilken situation vi utsätts för det.

Uppskattningar visar att nästan 20 procent av Sveriges befolkning (motsvarande 2 miljoner människor), är utsatta för trafikbuller där den dygnsekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55 dBA. Vägtrafik är den klart dominerande källan följt av spårtrafik och flygtrafik.

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. Under senare år har flera studier pekat på att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Hörselskadande buller från hög musik drabbar framför allt unga. Lätta bullerskador som uppkommit vid ung ålder kan utgöra ett sämre utgångsläge inför kommande åldersrelaterade hörselförsämringar. Detta är en viktig aspekt för att skydda barn och unga från potentiellt hörselskadande exponering.

Är du störd av buller i din bostad?

Om du är störd av buller vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte får gehör vänd dig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.

Tillsynsvägledning

 • Vägledningar och riktvärden

  Här har vi samlat information om de allmänna råd och vägledningar som rör buller och höga ljudnivåer. Riktvärden för buller inomhus och höga ljudnivåer framgår av de allmänna råden.

 • Hälsoeffekter

  Trafik, ventilation, grannar och restauranger är de vanligaste källorna för vad som kallas samhällsbuller. Utöver att människor upplever sig störda, har buller negativ påverkan på hälsan.

 • Mätmetoder

  Folkhälsomyndigheten har låtit ta fram mätmetoder som kan användas tillsammans med våra allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) och om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).

 • Tillsynsärende

  Här beskrivs kort miljö- och hälsoskyddsnämndens respektive verksamhetsutövarens ansvar i ett tillsynsärende om buller.

 • Nationell bullersamordning

  Syftet är att identifiera eventuella konflikter i myndigheternas uppdrag samt att om möjligt lösa dessa. Samordningen ska också bidra till att förbättra samverkan mellan myndigheter samt effektivisera…

Gå till toppen av sidan