Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Det påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller, och hur det varierar över tiden. Det är även av betydelse i vilken situation vi utsätts för det.

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. För den vuxna befolkningen finns undersökningar som tyder på att det finns en ökad risk för blodtryckssjukdomar om man utsätts för mycket buller under lång tid. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus.

Är du störd av buller i din bostad?

Om du är störd av buller vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte får gehör vänd dig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.