Buller inomhus

Vägledning för mätning av ljudnivå i bostadsrum och skola

SP Rapport 2015:02 är en vägledning för mätning av ljudnivå i bostadsrum och skollokaler som baseras på gällande standarder för buller. Den beskriver metoder för ljudmätning av ekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå och lågfrekvent buller i bostäder och lokaler som förskolor och skolor. Syftet med en mätning enligt rapporten är att verifiera om ljudnivåer från exempelvis hissar, ventilation eller bullrande verksamheter klarar gällande riktvärden för buller inomhus. Rapporten ger specifik vägledning för att minska osäkerheter avseende variationer i ljudnivå. Mätanvisningarna i rapporten är uppdelade i två delar, en översiktsmetod och en teknisk metod. I tillsynsärenden är det i första hand översiktsmetoden som bör användas. Till vägledningen finns ett kalkylblad för att förenkla beräkningar av mätningarnas resultat.

Mätmetod för buller inomhus (PDF, 727 kB)

Beräkning av ljudnivåer (Excel-dokument, 35 kB)

Höga ljudnivåer

Vägledning för mätning av höga ljudnivåer på diskotek, konserter och andra arrangemang med publik

Mätmetoden för hur man ska mäta höga ljudnivåer från musik är uppdelad i två delar, en för tillsyn och en för egenkontroll. Till båda delarna finns ett kalkylblad för att förenkla vid beräkningen av ljudnivån. Metoden har utvecklats av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) och uppdaterades december 2014.

Mätmetod för höga ljudnivåer, tillsyn (PDF, 1,8 MB)

Beräkning av ljudnivåer, tillsyn (Excel-dokument, 48 kB)

Mätmetod för höga ljudnivåer, egenkontroll (PDF, 1,8 MB)

Beräkning av ljudnivåer, egenkontroll (Excel-dokument, 52 kB)

Förenklad metod för mätning och beräkning av höga ljudnivåer

Det finns också en snabbguide som underlättar mätning och beräkning av höga ljudnivåer för både verksamhetsutövare (egenkontroll) och för miljö- och hälsoskyddskontor (tillsyn).

Snabbguide för tillsyn av höga ljudnivåer (PDF, 299 kB)

Snabbguide för egenkontroll av höga ljudnivåer (PDF, 312 kB)

Kalkylblad för beräkning och mätning av höga ljudnivåer (Excel-dokument, 406 kB)