Allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13

De allmänna råden innehåller riktvärden för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15

De allmänna råden innehåller riktvärden för sådana lokaler och platser, såväl inom- som utomhus, där hög musik spelas, t.ex. diskotek, konsert- och träningslokaler.

Vägledning

Buller – höga ljudnivåer och buller inomhus

Handboken är ett verktyg för de myndigheter som har tillsyn enligt miljöbalken. I skriften tas upp hälsoeffekter, buller i olika miljöer och situationer, miljöbalken och annan lagstiftning samt råd i den praktiska tillsynen, vad man bör tänka på vid utredning av bullerfrågor samt mätmetoder. Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och allmänna råd om höga ljudnivåer som omskrivs i handboken har ersatts med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och allmänna råd om höga ljudnivåer. Handboken kommer under 2018 revideras och ersättas med webbtexter på denna webbplats.

Vägledning om riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik

Vägledningen är utgiven av Naturvårdsverket i samråd med Folkhälsomyndigheten. Riktvärdena i vägledningen anger de bullernivåer som bör klaras för att barnens utveckling, lärande och hälsa inte ska påverkas negativt. Därutöver utgår vägledningen från den praxis som utvecklats inom området. Tanken med vägledningen är att den ska underlätta för tillsynsmyndigheterna i kommunerna när de besvarar remisser, handlägger anmälningar och bedriver tillsyn enligt miljöbalken.

Naturvårdsverkets vägledningar om buller

Naturvårdsverket är tillsammans med Folkhälsomyndigheten vägledande myndighet för buller enligt miljöbalken.