Bakgrund om elektromagnetiska fält

Kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält finns överallt där det finns elektrisk ström. De uppstår när elektricitet produceras, transporteras eller används. Radiofrekventa fält kommer från mobiltelefoni, trådlösa datornätverk, elektroniska övervakningssystem med flera tekniker. Trådlösa nätverk är fortfarande förhållandevis ny teknik och fortsätter att utvecklas i hela samhället och berör de flesta människor. De elektriska fälten kan effektivt avskärmas och därför har forskningen inriktats på de magnetiska fälten som bildas runt elektriska apparater och kraftledningar. De magnetiska fälten avtar snabbt med avståndet från källan. I bostäder är det ovanligt med höga exponeringsnivåer från kraftfrekventa magnetiska fält. I arbetslivet utsätts vissa yrkesgrupper för betydligt högre exponering som ibland kan ge upphov till akuta effekter. Läs mer om elektromagnetiska fält i arbetsmiljön hos Arbetsmiljöverket.

Det har under lång tid studerats om och i så fall hur elektromagnetiska fält, såväl kraftfrekventa som radiofrekventa, kan påverka människors hälsa negativt. Folkhälsomyndigheten följer forskningen som bedrivs på detta område men bedriver ingen egen forskning. Myndigheten grundar bland annat sina ställningstaganden på vad Världshälsoorganisationen WHO anser i frågan och på rapporter om elektromagnetiska fält och hälsa från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Exponering för elektromagnetiska fält har i vissa sammanhang kopplats till ett antal icke-specifika symtom som ibland kallas elöverkänslighet. Med hänvisning till forskningsläget anser WHO respektive Socialstyrelsen att det saknas bevis för att elöverkänslighet är en sjukdom. Det finns därför inte någon medicinsk diagnos för elöverkänslighet. För frågor om diagnos, sjukskrivning och funktionshinder kopplat till elöverkänslighet hänvisar vi till Socialstyrelsen. Om du har problem med din hälsa hänvisar Folkhälsomyndigheten till sjukvården för utredning av vad det kan bero på.

Hälsorisker av kraftfrekventa elektromagnetiska fält

Ett stort antal vetenskapliga studier har undersökt hälsoeffekter som cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer, Parkinson och ALS hos vuxna i relation till kraftfrekventa elektromagnetiska fält. Enligt den senaste forskningen går det inte att påvisa något samband mellan exponering för magnetfält och sjukdomsrisk. Det råder också stor enighet om hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning.

Det råder fortfarande osäkerhet kring barnleukemi och exponering för magnetfält från kraftledningar. Epidemiologiska studier tyder samstämmigt på att kraftfrekventa magnetfält skulle kunna ge en något förhöjd risk för leukemi hos barn. Det finns ingen känd biologisk mekanism som kan förklara hur så svaga fält skulle kunna ge upphov till sjukdom och det saknas stöd från experimentell forskning. Världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsorgan IARC klassificerar dock extremt lågfrekventa magnetfält som "möjligen cancerframkallande". Man har inte kunnat slå fast vid vilken nivå risken ökar men vid cirka 0,4μT och där under ser man inte någon ökad risk för barnleukemi. Läs mer i Miljöhälsorapport 2017.

Folkhälsomyndighetens ställningstagande om kraftfrekventa fält

Utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap, och särskilt försiktighetsprincipen och skälighetsprincipen, föreslår Folkhälsomyndigheten följande:

  • För att undvika en möjlig risk för olägenhet för människors hälsa bör nivåerna på de elektromagnetiska fälten hållas så låga som möjligt och inte avvika kraftigt från de nivåer som är normala i vår omgivning, i bostäder, skolor och förskolor.
  • Vid nybyggnation av kraftledningar och transformatorstationer som alstrar elektromagnetiska fält i närheten av bostäder, skolor och förskolor bör dessa placeras på sådant avstånd från befintlig eller planerad bebyggelse att nivåerna på de elektromagnetiska fälten hålls så låga som det är rimligt att kräva utifrån miljöbalkens försiktighetsprincip och skälighetsprincip.
  • Vid nybyggnation av bostäder, skolor och förskolor i närheten av kraftledningar och transformatorstationer som alstrar elektromagnetiska fält bör nivåerna på de elektromagnetiska fälten hållas så låga som det är rimligt att kräva utifrån miljöbalkens försiktighetsprincip och skälighetsprincip.
  • Vid befintliga kraftledningar och transformatorstationer i närheten av bostäder, skolor och förskolor bör man sträva efter att hålla nivån på de elektromagnetiska fälten så låg som det är rimligt att kräva. Kan åtgärder för att minska de elektromagnetiska fälten utföras till en rimlig kostnad bör man överväga att göra detta. Nyttan för hälsan ska alltid vägas mot kostnaden för åtgärd.

Hälsorisker av radiofrekventa elektromagnetiska fält

Vid höga nivåer leder radiofrekventa elektromagnetiska fält till att temperaturen i den exponerade vävnaden/kroppsdelen höjs. Denna effekt är vetenskapligt etablerad och ligger till grund för de referensvärden som gäller i EU. Det saknas vetenskapligt stöd för att hälsan påverkas vid lägre exponeringsnivåer. Inga negativa hälsoeffekter har påvisats vid exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält i den allmänna miljön eller av trådlösa nätverk för dataöverföring i inomhusmiljön.

Femte generationens mobilnätverk, 5G, har startats upp i ett fåtal länder. I Sverige kommer tekniken att lanseras 2020 och än så länge pågår endast småskalig testverksamhet på ett par platser. 5G använder sig av frekvenser högre upp i frekvensbandet jämfört med 3G och 4G och kommer att ge möjlighet att överföra större datamängder snabbare. Utifrån dagens kunskap om radiofrekventa elektromagnetiska fält ser inte forskarna att 5G och de specifika frekvenser som används skulle innebära en risk för hälsan. Läs mer om trådlös dataöverföring och 5G hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har sedan sommaren 2018 samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Post- och telestyrelsen för att utbyta information och gemensamt hantera frågan om 5G utifrån myndigheternas respektive ansvarsområde.

Folkhälsomyndighetens ställningstagande om radiofrekventa fält

Utifrån befintlig kunskap och under förutsättning att apparatur för trådlös dataöverföring är rätt installerad i inomhusmiljön såväl som utomhus anser Folkhälsomyndigheten inte att det finns en risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken vid användning av trådlösa nätverk för dataöverföring och telekommunikation. Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om vilka risker som finns, samt installera antenner och annan apparatur därefter för att undvika risk för olägenhet för människors hälsa.

Nätverk för dataöverföring är inte anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken, miljöbalkens allmänna hänsynsregler och krav på egenkontroll gäller ändå. Det krävs inte heller tillstånd eller anmälan enligt strålskyddslagen (2018:396), strålskyddslagens aktsamhetsregler gäller för verksamheten. Läs mer om trådlös dataöverföring och 5G hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillsyn av basstationer och antenner

Folkhälsomyndigheten förordar inte generell tillsyn av basstationer och antenner för trådlös kommunikation då risken för hälsoeffekter normalt är obefintlig eller mycket låg. Tillsyn kan däremot utföras om klagomål inkommit till tillsynsmyndigheten om att basstationer / utomhusantenner är felaktigt monterade i förhållande till bostäder, förskolor och skolor. Krav kan då ställas på den eller dem som driver verksamheten att redovisa nivåerna på de radiofrekventa fälten där människor vistas varaktigt och vilka skyddsavstånd som behövs för att riskerna ska vara försumbara. Branschen följer normalt de riktlinjer som finns gällande skyddsavstånd för att undvika risker.

De som bedriver verksamheten ska ha kunskap om nivåerna på de radiofrekventa fälten och vilka skyddsavstånd som behövs mellan antenn / basstation och bostäder, skolor och förskolor, för att undvika risker för olägenhet enligt miljöbalken. I verksamhetens egenkontroll ska det finnas rutiner för kontroll av detta.

Läs mer om verksamhetsutövares egenkontroll

Läs mer om miljöbalkens allmänna hänsynsregler

Referensvärden

Strålsäkerhetsmyndigheten har referensvärden, dvs. en rekommenderad högsta signalstyrka som ger god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter, Referensvärdena bygger på EU-riktlinjer, som baseras på bedömningar från Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). ICNIRP:s bedömningar utgår i sin tur från internationell forskning om elektromagnetiska fält och hälsorisker.

Läs om Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden här.