Kunskapen om effekter av elektromagnetiska fält inte fullständig

Sedan 80-talet har man studerat om svaga elektromagnetiska fält kan påverka risken för sjukdom eller annan ohälsa. Studier har utförts gällande kraftfrekventa fält såväl som radiofrekventa fält. Kraftfrekventa fält uppstår när elektricitet produceras, transporteras eller används och radiofrekventa fält genereras från mobiltelefoni, trådlösa datornätverk, elektroniska övervakningssystem med flera tekniker. Kunskapen om effekter från svaga elektromagnetiska fält är inte fullständig, men forskning pågår kontinuerligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten om elektromagnetiska fält

Ovanligt med höga nivåer av kraftfrekventa fält i bostäder

Kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält finns överallt där det finns elektrisk ström. De elektriska fälten kan effektivt avskärmas och därför har forskningen inriktats på de magnetiska fälten som bildas runt elektriska apparater och kraftledningar. De magnetiska fälten avtar snabbt med avståndet från källan. I bostäder är det mycket ovanligt med höga exponeringsnivåer från kraftfrekventa magnetiska fält.

Viss osäkerhet kring magnetfält och barnleukemi

Ett stort antal vetenskapliga studier har undersökt hälsoeffekter i relation till kraftfrekventa elektromagnetiska fält. Exempel är cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Det råder idag stor enighet om hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning. Däremot finns viss osäkerhet kring barnleukemi och exponering för magnetfält från kraftledningar. Studier tyder på att kraftfrekventa magnetfält skulle kunna öka risken för leukemi hos barn. Det finns dock ingen känd biologisk mekanism som skulle kunna förklara hur så svaga fält skulle kunna ge upphov till sjukdom och det saknas stöd från experimentell forskning. Ändå är det epidemiologiska studierna av barn sällsynt samstämmiga. Därför har WHO:s cancerforskningsorgan IARC klassificerat extremt lågfrekventa magnetfält till kategori 2B vilket innebär att de är "möjligen cancerframkallande".

Forskning om radiofrekventa fält och hälsorisker

Vid tillräckligt höga nivåer leder radiofrekventa elektromagnetiska fält till att temperaturen i den exponerade vävnaden höjs. Denna effekt är vetenskapligt etablerad och ligger till grund för de referensvärden som gäller i EU. Eventuellt skulle hälsan även kunna påverkas vid lägre exponeringsnivåer. Men det finns ingen känd biologisk mekanism som tyder på detta och inte heller någon forskning som entydigt visat sådana hälsoeffekter.

Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer

I miljöbalken, 2 kap. 3 § finns den grundläggande hänsynsregeln försiktighetsprincipen. Den säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada hälsan eller miljön. Miljödomstolarna har inte funnit skäl att anta att elektromagnetiska fält från mobilbasstationer skulle kunna medföra olägenheter för de närboendes hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför varken funnit skäl för beslut om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen.