Ny strålskyddslag – Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya lagen med tillhörande förordning och föreskrifter genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

Strålskyddslagen tillämpas i första hand istället för miljöbalken

Den nya strålskyddslagen (2018:396) ställer mer långtgående krav än miljöbalken. Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i bostäder och lokaler. Med anledning av dessa förändringar i lagstiftningen genomför Folkhälsomyndigheten en översyn av nuvarande allmänna råd om radon och tillhörande vägledning.

Ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning anges i strålskyddsförordningen (2018:506)

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till (8 kap. 2 § p. 3 strålskyddsförordningen).

Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon (8 kap. 8 § strålskyddsförordningen).

Samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten har en pågående dialog om specifika gränsdragningsfrågor vad gäller radon utifrån den nya lagstiftningen.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon

Gå till toppen av sidan