Ny strålskyddslag – Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya lagen med tillhörande förordning och föreskrifter genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

Strålskyddslagen tillämpas i första hand istället för miljöbalken

Den nya strålskyddslagen (2018:396) ställer mer långtgående krav än miljöbalken. Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i bostäder och lokaler. Med anledning av dessa förändringar i lagstiftningen genomför Folkhälsomyndigheten en översyn av nuvarande allmänna råd om radon och tillhörande vägledning.

Ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning anges i strålskyddsförordningen (2018:506)

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till (8 kap. 2 § p. 3 strålskyddsförordningen).

Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon (8 kap. 8 § strålskyddsförordningen).

Samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten har en pågående dialog om specifika gränsdragningsfrågor vad gäller radon utifrån den nya lagstiftningen.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon