Vägledning om smittspårning och undanröjande av objektburen smitta

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning till kommunerna som ska fungera som ett stöd i deras arbete med att spåra och undanröja objektburen smitta. Vägledningen tydliggör kommunens ansvar enligt miljöbalkens 9 kapitel 14–15 §§. Den beskriver vad som är viktigt att tänka på under en smittspårning och vikten av samverkan mellan olika aktörer för en effektiv beredskap och hantering vid objektburen smitta.