Temperatur inomhus

Temperaturen inomhus är en av de faktorer som har betydelse för att det termiska inomhusklimatet ska vara bra. Det termiska klimatet ska ha de kvaliteter som följer de riktlinjer och riktvärden som finns beskrivet i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus.

Underliggande innehåll:

Kontakta fastighetsägaren

Upplevs inomhustemperaturen för kall eller för varm kontaktas i första hand fastighetsägaren som hyresvärd eller bostadsrättsförening för utredning och eventuella åtgärder. Om inte tillräckliga åtgärder görs är nästa steg att kontakta den kommunala myndigheten för miljö- och hälsoskydd i den kommun som bostaden finns i, som nås via kommunens växel eller kommunens webbplats.

Kalla förhållanden

Riktvärdet för temperatur inomhus är 18 °C mätt som operativ temperatur. Operativ temperatur kan mätas med en glob- eller kubtermometer, och tar hänsyn till både till lufttemperaturen och temperaturen på omgivande ytor som fönster och väggar. Kalla ytor stjäl värme från kroppen vilket kan upplevas som drag. Operativ temperatur speglar därför hur kroppen upplever temperaturen. Om du mäter med en vanlig termometer och den visar mindre än 20 °C kan det vara så att riktvärdet inte uppnås. Vissa grupper kan dock behöva ha det varmare, se nedan om känsliga grupper.

Varma förhållanden

Tabell med riktvärden för operativ temperatur:

Riktvärde Kall årstid Sommar
Operativ temperatur, varaktigt 24 °C 26 °C
Operativ temperatur, kortvarigt 26 °C 28 °C

Känsliga grupper

Temperaturen inomhus ska ta hänsyn till människor som har behov av en varmare temperatur inomhus. För känsliga grupper gäller att temperaturen minst bör vara 2 grader högre. Exempel på känsliga personer är äldre, handikappade, rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning. Den lokala myndigheten som är kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor kan besluta om en person hör till den känsliga gruppen.

Egenkontroll

Enligt 26 kap. 19 § i miljöbalken ska en verksamhetsutövare (till exempel en fastighetsägare) fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Vad gäller temperatur inomhus bör egenkontrollen bland annat innehålla:

  • Kontrollmätning av inomhusklimatet
  • Funktionskontroll av ventilationen i bostaden
  • Funktionskontroll av värmesystemet i bostaden
  • Kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet
  • Rutin för hantering av felanmälan eller klagomål

Vistelsezon

Riktvärdena för temperatur inomhus gäller för hela vistelsezonen inomhus som definieras som 1 meter från yttervägg, 6 decimeter från innervägg, en decimeter ovan golv till två meter ovan golv. Utanför vistelsezonen har även yttemperaturen på golv, väggar och innertak betydelse för det termiska klimatet.

Hälsoeffekter

Höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation. Se vidare i handboken Temperatur inomhus om hälsoeffekter och om känsliga personer.

Vägledning för bedömning av termiskt inomhusklimat och temperatur

Riktat till nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor finns vägledning på saker som är bra att ha med vid hanteringar av ärenden om för låg temperatur inomhus. Se vidare under Termiskt inomhusklimat och temperatur.

Gå till toppen av sidan