Kontakta fastighetsägaren

Om inomhustemperaturen upplevs för kall eller för varm kontaktas i första hand fastighetsägaren, hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om inte tillräckliga åtgärder görs är nästa steg att kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Miljökontoret kan ställa krav på fastighetsägaren att utföra en utredning och eventuell åtgärd för att inomhustemperaturen ska vara bra.

Kalla förhållanden inomhus

Riktvärdet för temperatur inomhus är 18 °C mätt som operativ temperatur. Detta motsvarar ungefär 20 °C lufttemperatur. Operativ temperatur kan mätas med en glob- eller kubtermometer och tar hänsyn till både lufttemperaturen och temperaturen på omgivande ytor som fönster och väggar. Kalla ytor stjäl värme från kroppen vilket kan upplevas som att det känns kallt – även om lufttemperaturen är bra. Operativ temperatur speglar därför hur kroppen upplever temperaturen. Om du mäter lufttemperaturen med en vanlig termometer och den visar mindre än 20 °C kan det vara så att riktvärdet i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus, inte uppnås. Vissa känsliga grupper kan dock behöva ha det varmare, se nedan.

Varma förhållanden inomhus

Tabell med riktvärden för operativ temperatur.
RiktvärdeKall årstidSommar
Operativ temperatur, varaktigt 24 °C 26 °C
Operativ temperatur, kortvarigt 26 °C 28 °C

Känsliga grupper

Temperaturen inomhus ska ta hänsyn till människor som har behov av en varmare temperatur inomhus. För känsliga grupper gäller att temperaturen bör vara 2 grader högre. Detta gäller vid kalla förhållanden inomhus. Exempel på känsliga personer är äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med låg ämnesomsättning. Miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen kan besluta om en person hör till en känslig grupp.

Egenkontroll

Enligt 26 kap. 19 § i miljöbalken ska en verksamhetsutövare (till exempel en fastighetsägare) fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Vad gäller temperatur inomhus bör egenkontrollen bland annat innehålla:

  • Kontrollmätning av inomhusklimatet
  • Funktionskontroll av ventilationen i bostaden
  • Funktionskontroll av värmesystemet i bostaden
  • Kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet
  • Rutin för hantering av felanmälan eller klagomål

Vistelsezon

Riktvärdena för temperatur inomhus gäller för hela vistelsezonen inomhus som definieras som 1 meter från yttervägg, 6 decimeter från innervägg, en decimeter ovan golv till två meter ovan golv. Utanför vistelsezonen har även yttemperaturen på golv, väggar och innertak betydelse för det termiska klimatet.

Hälsoeffekter

Höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk, men också leda till mer allvarliga hälsoeffekter. För kallt inomhus kan leda till hjärt och kärlsjukdomar, lungrelaterade sjukdomar och påverka blodtryck. Även reumatism och vissa muskelsjukdomar kan påverkas negativt. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.