Termiskt inomhusklimat

Det termiska klimatet är en benämning på de faktorer som påverkar människans värmeutbyte med omgivningen. Den beror på lufttemperaturen, ytors temperatur, luftrörelse, temperaturskillnader mellan olika höjder i rummet. Vid bedömning av olägenhet görs en samlad bedömning av det termiska klimatet i lokalen eller bostaden.

Operativ temperatur

Kalla ytor stjäl värme från kroppen, vilket innebär att man kan uppleva det som kallt trots att lufttemperaturen är normal. Operativ temperatur mäter på ett bättre sätt hur kroppen upplever temperaturen. Operativ temperatur är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. Den kan mätas till exempel med hjälp av en glob-, ellips- eller kubtermometer. Riktvärdena för temperatur är i operativ temperatur. Därför ska man vid olägenhetsbedömningen utgå från uppmätt operativ temperatur.

Lufttemperatur

Temperaturmätningar som görs med vanlig mätutrustning som digital eller analog termometer motsvarar ett indikerande värde enligt tabell 1 i de allmänna råden om temperatur inomhus. Indikerar mätningen att det kan vara för låg eller för hög temperatur bör vidare utredning av inomhustemperaturen utföras.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus

Rekommenderade värden

I de allmänna råden, tabell 2, finns en kolumn med rekommenderade värden och en kolumn med riktvärden. Det rekommenderade temperaturintervallet är det temperaturområde där de flesta människor upplever god termisk komfort. Riktvärdena gäller för bedömning av olägenhet för människors hälsa.

Känsliga personer

Enligt miljöbalken ska hänsyn tas till känsliga personer och riktvärdet för känsliga är 20 °C operativ temperatur. Om en indikerande mätning visar att lufttemperaturen är lägre än 22 °C bör vidare utredning och mätning av den operativa temperaturen göras när det gäller känsliga personer. Fastighetsägaren har ansvar att bedöma om en person har behov av ett varmare inomhusklimat. Miljökontoret beslutar om en person hör till en känslig grupp och ett läkarutlåtande är inte nödvändigt för beslutet. Exempel på personer med behov av varmare inomhusklimat är äldre, rörelsehindrade, personer med reumatism och personer med lägre ämnesomsättning.

Vistelsezonen

Riktvärden för temperatur och bedömning av det termiska klimatet gäller inom hela vistelsezonen, se handboken Temperatur inomhus för definition. Vid utredning av inomhustemperaturen görs mätningar i vistelsezonen. För mycket små lägenheter kan en bedömning behöva göras om vistelsezonen ska vara närmare ytter- och innerväggar. Garderober eller klädkammare m.fl. förvaringsutrymmen ingår inte i vistelsezonen.

Handbok – Temperatur inomhus

Mätplats

Att endast ha en mätplats mitt i ett rum är inte tillräckligt för att kontrollera det termiska inomhusklimatet eller när klagomål finns på temperaturen. Mätplatser väljs så att de visar att hela vistelsezonen i ett rum har acceptabelt termiskt klimat. Minst två mätplatser väljs i ytterpunkterna av vistelsezonen på motsatta sidor i rummet, ena punkten längs ytterväggen andra punkten längs innerväggar. Beroende på kalla ytor och var i rummet det upplevs som kallt kan flera mätplatser behövas för att kunna bedöma hela vistelsezonen. Mätning i direkt solsken ska undvikas.

Väder

Det är viktigt att kontrollmätningar inomhus görs under väderförhållanden som inte skiljer sig för mycket mot de väderförhållanden som klagomålet gäller. Det kan gälla utetemperatur, vind, solsken. Speciellt kan vind ha stor negativ påverkan på inomhusklimatet.

Speciellt utsatta rum

Hörnrum med två eller fler ytterväggar är speciellt utsatt för vind och kyla. Rum med innertak gränsande mot kallvind eller direkt mot yttertak kan ha problem med kalla takytor. Rum i markplan där golvet ligger direkt på betongplatta eller krypgrund kan ha problem med låg golvtemperatur. Är byggnaden inte tillräckligt vindtät eller tillräckligt isolerad avspeglas det på för låga temperaturer lokalt.

Mätosäkerhet

Temperaturer som ligger i närheten av riktvärdena behöver kontrolleras närmare. Temperaturgivare förutsätts vara rutinmässigt kalibrerade och det bör framgå i protokollet när kalibreringen har gjorts och på vilket sätt.

Alla temperaturgivare har ett intervall för mätosäkerhet oavsett om de är kalibrerade eller inte. Intervallet varierar mellan olika temperaturgivare och intervallet för mätosäkerheten behöver anges i mätprotokollet för att kunna bedöma om riktvärden underskrids eller inte.

Drag

Människan är känslig för luftrörelser. Luftrörelsen bör inte vara mer än 0,15 m/sekund vid normal rumstemperatur. Drag kan komma från tilluftsventiler, otätheter främst i fönstren och balkongdörr men även i ytterdörr och väggar. Dålig isolerade väggytor, köldbryggor och fönster kan orsaka kallras som kan upplevas som drag.

Ventilation

Självdrag och frånluftsventilation där friskluft tas in via uteluftsventiler kan innebära problem med drag och kallras om inte radiatorn har tillräcklig kapacitet.

Mer om ventilation

Ersättning för ökade elkostnader

Frågor om ersättning för ökade elkostnader som drabbar den boende när centralvärmen kompletteras med extra värmekällor ligger utanför miljönämndens ansvar. Det är en fråga som regleras via hyresrättslagstiftningen i jordabalken eller bostadsrättslagen. Den boende måste själv lösa frågan med fastighetsägaren eller gå vidare och kontakta hyresnämnden för vidare bedömning om ersättning. Miljöbalken kan inte användas för att ställa ersättningskrav för den boende.

Energibesparing

Fastighetsägare kan peka på att från EU och regeringen finns krav på att se över en byggnads energianvändning. Det innebär dock inte att miljöbalkens regler för inomhusklimat har förändrats på något sätt. Energibesparingar är eftersträvansvärda men får inte innebära ett oacceptabelt termiska inomhusklimat.