Regler ska främja en hälsosam miljö

Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling. Det betyder att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. De grundläggande reglerna i miljöbalken är tillämpliga på i princip all mänsklig aktivitet som kan skada människors hälsa eller miljön.

Grundläggande regler för hälsoskyddstillsynen

I andra kapitlet i miljöbalken beskrivs de allmänna hänsynsreglerna. I nionde kapitlet finns särskilda bestämmelser om att hindra olägenhet för människors hälsa. De innebär bland annat att alla måste vidta nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighet så snart det finns risk för skada eller olägenhet för människors hälsa.

Reglerar egenkontroll för verksamhetsutövare

En annan grundläggande princip är reglerna om egenkontroll för verksamhetsutövare. De innebär att alla verksamhetsutövare fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet så att skador och olägenhet för människors hälsa förebyggs.

Kommunerna utövar tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynen utifrån miljöbalken bedrivs av kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och deras förvaltningar. Uppdraget är att se till att företag och privatpersoner följer miljöbalkens regler, myndigheternas beslut och domstolarnas domar.