Vägledning om miljöbalkens regler

Följande sidor riktar sig främst till dig som är verksam på tillsynsmyndigheter, t.ex. kommuner och länsstyrelser, med ansvarsområden som omfattas av miljöbalkens regler.

I inledningen till miljöbalken, 1 kap. 1 §, anges att reglerna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Med stöd av miljöbalken har därför ett flertal förordningar och föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser tagits fram.

Vägledning

 • Miljöbalkens förhållande till annan lagstiftning

  Huvudregeln är att miljöbalken och annan lagstiftning ska tillämpas parallellt. Det innebär att miljöbalken och andra lagar kan tillämpas samtidigt på verksamheter och åtgärder. Men ibland anges det…

 • Allmänna hänsynsregler

  Hänsynsreglerna i 2 kap. utgör en central del av miljöbalken och reglerar all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § miljöbalken. Dessa regler gäller parallellt med…

 • Tillsyn

  Det här innebär begreppet verksamhetsutövare Begreppet verksamhetsutövare är inte närmare definierat i lagstiftningen, utan en bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Både…

 • Särskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken

  Vad är en olägenhet för människors hälsa? Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i hälsoskyddstillsynen. Med olägenhet avses i 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som enligt medicinsk…

 • Egenkontroll

  Egenkontroll innebär att en verksamhetsutövare ska planera, kontrollera och följa upp sin verksamhet.

 • Anmälningsplikt

  Förskolor, skolor och bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Den som ska bedriva en sådan verksamhet ska anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

 • Sanktioner

  Av 26 kap. 9 § miljöbalken, om förelägganden och förbud, följer att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk, samt föreskrifter…

Gå till toppen av sidan