I inledningen till miljöbalken, 1 kap. 1 §, anges att reglerna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Med stöd av miljöbalken har därför ett flertal förordningar och föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser tagits fram.

Miljöbalk (1998:808)