Folkhälsomyndigheten har tillsynsvägledningsansvar för följande anmälningspliktiga verksamheter:

  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola
  • bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor.

Den som avser att bedriva sådan verksamhet ska anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälningsplikten regleras i 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det huvudsakliga syftet med anmälan är att miljö- och hälsoskyddsnämnden får kännedom om verksamheten på ett tidigt stadium och kan ta ställning till om verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken och tillhörande förordningar. En anmälan kan också utgöra en grund för miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta ställning om eventuella tillsynsåtgärder såsom föreläggande om villkor eller förbud.

Genom anmälningsförfarandet får tillsynsmyndigheten också en möjlighet att ge råd och vägledning inför det att verksamheten startar. Om en verksamhet enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd påbörjas utan föregående anmälan kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om en miljösanktionsavgift, enligt 3 kap. 3 § förordningen om miljösanktionsavgifter.

Om en verksamhetsutövare övertar en anmälningspliktig verksamhet från den som anmält den, är den nya verksamhetsutövaren skyldig att snarast informera miljö- och hälsoskyddsnämnden om detta i enlighet med 32 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.