Anmälningsplikt gäller för verksamheter som typiskt sett medför miljö- och hälsorisker om de inte bedrivs på rätt sätt. Barns behov av en god förskole- och skolmiljö är också en viktig utgångspunkt för vad som är anmälningspliktigt. Syftet med anmälan är att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska få möjlighet att i förväg ta ställning till om den anmälda verksamheten kan godtas utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får också en möjlighet att ge råd, begära förändringar eller förbjuda att verksamheten startar.

Verksamhetsutövaren bör tidigt ta kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret eftersom det ökar möjligheterna att lokaler och utrustning utformas på ett bra sätt från början. Felaktiga lösningar kan vara problematiska för verksamhetsutövaren att åtgärda i efterhand. Har en verksamhet öppnat utan föregående anmälan ska miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter som Folkhälsomyndigheten har tillsynsvägledningsansvar för:

  • förskolor
  • fritidshem
  • öppen fritidsverksamhet
  • förskoleklass
  • olika typer av skolor för barn
  • bassängbad

Anmälningsplikten regleras i 38 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Vissa verksamheter som kan påverka människors hälsa är inte anmälningspliktiga. Dessa behöver inte anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden men nämnden har ändå ansvar för tillsyn över dessa.

Enligt 45 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, utöver tillsyn av de anmälningspliktiga verksamheterna, också ägna särskild uppmärksamhet åt byggnader som innehåller:

Mer hos andra om anmälningsplikt

Socialstyrelsen om anmälningsplikt

Frågor om anmälningsplikt

Vad innebär anmälningsplikten enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?

Anmälningsplikten innebär att verksamheten ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. I verksamheten ingår både lokalen och den verksamhet man utför i lokalen. Det medför att även ambulerande verksamheter ska anmälas.

När ska anmälan om verksamhet göras?

Senast sex veckor innan verksamheten är planerad att starta.

Vad händer om man öppnat en verksamhet utan att anmäla det till myndigheten?

Verksamhetsutövaren ska skicka in sin anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten ska sätta igång. Har en verksamhet öppnat utan föregående anmälan ska nämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden hört av sig efter att anmälan skickats in, får verksamheten starta ändå?

En anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden har hört av sig kan verksamheten öppna sex veckor efter det att anmälan skickats in.

Om en verksamhet flyttar till en ny lokal, behöver verksamheten anmälas igen?

Ja, verksamheten ska anmälas igen eftersom en ny riskbedömning behöver göras.

Vad gäller när flera verksamhetsutövare arbetar i samma lokal?

Varje verksamhetsutövare ska anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av verksamhet. Om en person är anställd i verksamheten gäller verksamhetsutövarens anmälan och egenkontrollprogram även för den anställde.

Vad gäller för skolor som inte anmälts tidigare, men som funnits i bruk i många år?

Skolor och förskolor blev anmälningspliktiga med miljöbalkens införande 1999. Anmälningsplikten gäller inte retroaktivt. Befintliga gamla skolor som startade sin verksamhet 1999 behöver inte anmäla sin verksamhet till myndigheten retroaktivt.

Gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll för anmälningspliktiga verksamheter?

Ja, egenkontrollförordningen gäller för dessa verksamheter och det innebär bland annat att verksamheten ska ha dokumenterad egenkontroll med rutiner för att förebygga olägenheter för människors hälsa.

Är pedagogisk omsorg anmälningspliktigt?

Pedagogisk omsorg omfattas inte av anmälningsplikten, eftersom den pedagogiska omsorgen inte nämns bland de uppräknade anmälningspliktiga verksamhetsformerna i miljöbalken. Pedagogisk omsorg är inte anmälningspliktig även om verksamheten liknar en förskola vad gäller till exempel antal barn och de lokaler som används. Däremot kan miljökontoret utöva tillsyn enligt 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ifall pedagogisk omsorg bedrivs i lokaler som inte är hemmiljö och i övrigt liknar en förskola. Till exempel kan krav ställas på fungerande rutiner kring ventilation, städning, radonmätning och hygien.

Vad har miljö- och hälsoskyddsnämnderna för tillsynsansvar för verksamheter som inte är anmälningspliktiga?

Enligt 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunerna ägna särskild tillsyn åt en mängd byggnader, lokaler och anläggningar. Detta gäller till exempel bostäder, vårdlokaler, samlingslokaler, hotell, pensionat och idrottsanläggningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnderna bör anpassa denna tillsyn utifrån en riskbedömning vad gäller människors hälsa. Myndigheten har möjlighet att avgiftsbelägga denna tillsyn, med timtaxa eller fast årlig avgift. Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller inte för dessa lokaler och anläggningar. Däremot ska den som bedriver en verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka olägenheter för människors hälsa och miljön, enligt 26 kap 19 § miljöbalken. Tillsynsmyndigheten har också, enligt 26 kap 19§ miljöbalken, rätt att begära att verksamhetsutövaren lämnar in ett förslag till skriftligt kontrollprogram även för icke- anmälningspliktiga verksamheter om man bedömer att ett sådant behov finns.