Den verksamhetsutövare som har en god egenkontroll får lättare att hantera den omvända bevisbördan som innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att kunna visa för tillsynsmyndigheten att miljöbalkens krav efterlevs.

Egenkontrollen är ett sätt att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och riktlinjer, samt att identifiera behov av åtgärder för att minska en eventuell negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Stöd för egenkontroll

Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Som utgångspunkt vid kontroll av en verksamhets egenkontroll kan följande lista användas:

  • Vilka rutiner finns?
  • Är rutinerna kända?
  • Tillämpas rutinerna?
  • Vad är resultatet av rutinerna?

Kraven på egenkontroll, och den dokumentation som behövs, ska anpassas till varje enskild verksamhet så att kraven är relevanta och rimliga, men ändå omfattar det som behövs för att miljöbalken ska efterlevas.

Verksamheter som omfattas

Den som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som kan innebära en påverkan på människors hälsa eller miljön är ansvarig för att bedriva egenkontroll av verksamheten. Kravet på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, det vill säga även icke tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter omfattas av kraven på egenkontroll.

Naturvårdsverket om egenkontroll

Bestämmelser om egenkontroll

Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll finns i 26 kap. 19 § miljöbalken, och tillsammansmed de allmänna hänsynsreglerna utgör de grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll. Till detta kommer också Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2001:2) om egenkontroll eftersom Naturvårdsverket ger allmän tillsynsvägledning i frågor om egenkontroll.

Den som yrkesmässigt bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska även följa Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, som ställer mer långtgående krav på att dokumentera egenkontrollen.

Tillsynsmyndighetens ansvar

I hälsoskyddsfrågor är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd normalt ansvarig för tillsynen. Den som utför tillsynen har i uppgift att granska och bedöma verksamhetsutövarens egenkontroll och ska kontrollera att verksamhetsutövaren följer gällande bestämmelser men också ge råd och stöd.