Det här innebär begreppet verksamhetsutövare

Begreppet verksamhetsutövare är inte närmare definierat i lagstiftningen, utan en bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Både fastighetsägare och nyttjanderättshavare kan vara verksamhetsutövare. Den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att vidta en åtgärd har i rättspraxis betraktats som verksamhetsutövare. Det utesluter inte att två eller flera fysiska eller juridiska personer samtidigt kan anses vara verksamhetsutövare. Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 14 juni 2017 i mål M 6243-16.

Mark- och miljööverdomstolen dom M 6243-16 (Svea hovrätt)

Tillträde vid tillsyn

Vid all tillsyn gäller det att visa hänsyn och genomföra tillsynen genom minsta möjliga skada och intrång. Samtidigt som tillsynsmyndigheten har en tydlig befogenhet måste den rättigheten tillämpas med försiktighet. Myndigheten måste förhålla sig till proportionalitetsprincipen, och får alltså inte använda mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet.

Utgångspunkten är att tillträde för tillsyn i första hand ska ske efter överenskommelse med exempelvis ägaren eller hyresgästen (prop. 1997/98:45 del II sid. 293 ff.). I vissa fall kan det dock vara motiverat med oanmäld tillsyn, till exempel då man behöver kunna se en verksamhet utan att den tillrättalagts inför tillsynsbesöket.

Om ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren inte ger tillåtelse kan myndigheter ändå ha rätt till tvångsvis tillträde till byggnader, fastigheter, andra anläggningar och transportmedel enligt 28 kap. 1 § miljöbalken, om tillträde för att fullgöra en myndighets uppgifter. Det görs endast om det bedöms nödvändigt för att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter. Tillsynsmyndigheten måste alltid göra en bedömning i varje enskilt fall om det är nödvändigt att vidta tvångsingripanden. Dessa bestämmelser beskrivs i förarbetena till miljöbalken: prop. 1997/98:45 del II sid. 293 ff. Bestämmelsen om tvångsvis tillträde är visserligen generellt utformad men det är viktigt att den används med omdöme.

Regeringen: prop. 1997/98:45

Med hänsyn till det integritetsintrång som det innebär för den boende, är tillträdesrätten till bostäder starkt begränsad. Tillträde till bostäder får endast ske i den utsträckning det behövs för att förebygga eller undanröja olägenhet för människors hälsa, enligt 28 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken, om tillträde för att fullgöra en myndighets uppgifter. Det framgår inte närmare av vare sig förarbetena eller rättspraxis när tillsynsmyndigheten får bereda sig tillträde till en bostad. När det är rimligt att bereda sig tillträde till bostäder måste därmed avgöras från fall till fall.

Operativ tillsyn 2001:4 (Naturvårdsverket)

Tillsynsavgift

Den myndighet som genomför tillsynen har möjlighet att avgiftsbelägga sin tillsyn, med timtaxa eller fast årlig avgift.

Folkhälsomyndighetens roll

Folkhälsomyndigheten bedriver ingen egen tillsyn enligt miljöbalken. Vår roll utgörs istället av tillsynsvägledning. Det betyder att vi stödjer kommunala tillsynsmyndigheter genom att tolka lagstiftningen, skriva vägledningar och svara på frågor, i syfte att skapa en rättssäker tillsyn som bedrivs på samma sätt i olika kommuner i olika delar av landet.