Utgångspunkten för all tillsyn inom hälsoskydd är miljöbalken. Den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Operativ tillsyn

Ansvaret för hälsoskyddstillsynen i kommunen ligger hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den operativa tillsynen av olika verksamheter bedrivs av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Med verksamhet menas här till exempel en skola, en förskola eller att äga flerbostadshus. De som ansvarar för en verksamhet är verksamhetsutövare. Den operativa tillsynen innebär att miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterar verksamheten, kontrollerar att lagen följs och ger information och råd till den som driver verksamheten. Miljö- och hälsoskyddskontoret granskar även verksamhetens egenkontroll.

Verksamhetsutövaren har ett ansvar att bedriva egenkontroll. Det innebär att verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet så att skador och olägenhet för människors hälsa förebyggs. I den operativa tillsynen ingår att kontrollera att egenkontrollen fungerar.

Tillsynsvägledning

Folkhälsomyndigheten är nationell tillsynsvägledande myndighet för frågor som rör hälsoskydd och objektburen smitta enligt miljöbalken. Folkhälsomyndigheten delar ansvaret för tillsynsvägledning med länsstyrelserna, som ger vägledning i länet. Tillsynsvägledningen ska stödja kommunernas operativa tillsyn så att de kan bedriva en effektiv och likvärdig tillsyn.

Tillsynsvägledning är en del av tillsynen och består av tre områden:

Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Folkhälsomyndigheten arbetar fram metoder för att följa upp kommunernas tillsyn, och sammanställer resultat på nationell nivå. Länsstyrelserna granskar och bedömer kommunernas hälsoskyddstillsyn inom respektive län.

Samordning av tillsyn

Folkhälsomyndigheten genomför nationella tillsynsprojekt tillsammans med många av landets kommuner och länsstyrelser. I projekten vägleder Folkhälsomyndigheten kommunerna och sammanställer resultaten av tillsynen nationellt. Länsstyrelsernas roll i projekten varierar, men handlar om samordning och vägledning inom länet. De senaste åren har projekt genomförts på teman som inomhusmiljön i skolan, hygien i förskolan och fastighetsägares egenkontroll.

Stöd och råd till kommunerna

Folkhälsomyndigheten ger både skriftlig och muntlig tillsynsvägledning till kommunerna i olika sakfrågor. Myndighetens utredare medverkar på informationsträffar och seminarier och ger vägledning till kommunerna per e-mejl. Den skriftliga tillsynsvägledningen ges i form av allmänna råd, och vägledande texter på myndighetens webbplats.

Myndighetens ansvar för tillsynsvägledning inom hälsoskydd framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13).

Tillsyn- och föreskriftsrådet, ToFR
Miljösamverkan Sverige – ett tillsynsamarbete
Naturvårdsverkets information om tillsyn och tillsynsvägledning