Klagomål från privatpersoner riktas i första hand till badanläggningen

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar

Badanläggningar är verksamheter som miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ägna särskild uppmärksamhet åt enligt 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bassängbad är enligt 38 § i samma förordning anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddsnämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras.

Viktigt att minimera riskerna för de badande

För att minimera riskerna är reningen av vattnet, desinfektionsmetoderna och skötseln av anläggningen viktiga. Att besökarna tvättar sig noggrant före badet har också stor betydelse för att minska tillförseln av föroreningar till vattnet. Den som driver ett bassängbad ansvarar för att utforma ett egenkontrollprogram för att minska riskerna för de badande.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:12) om bassängbad

Handboken Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel