Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken

Det är fastighetsägarens ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör verksamheten, men även andra lagar som kan gälla för verksamheten, till exempel Boverkets byggregler. Miljöbalken ställer krav på att en fastighetsägare ska ha egenkontroll. I egenkontrollen ska finnas rutiner för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i verksamheten.

Fastighetsägaren ska på ett systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten för att undvika hälsoproblem för de boende och skador på miljön. Bra rutiner i egenkontrollen beskriver vanligtvis vad som ska göras, vem som ska göra det, hur arbetet ska utföras, när det ska utföras och när det är lämpligt att detta dokumenteras. Vid akuta fel, till exempel en vattenskada, är en tydlig ansvarsfördelning nödvändig för att göra snabba åtgärder som minimerar skadans omfattning.

Egenkontrollen kan utformas så att den samspelar med motsvarande bestämmelser i annan lagstiftning, till exempel brandskydd, obligatorisk ventilationskontroll - OVK och med frivilliga ledningssystem, exempelvis kvalitets- och miljöledningssystem.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan