Tillsynsvägledning förskolor

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera förskolor eller annars stöter på tillsynen i ditt arbete hitta samlad information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt vilka områden som bör inspekteras. Folkhälsomyndigheten har ingen vägledning för hur en förskola ska se ut eller hur många barn som kan vistas i lokalerna (barn per kvadratmeter). Förutsättningarna påverkar vilka lösningar som är lämpliga. Det kan handla om hur lokalerna disponeras, vilken pedagogik som bedrivs eller hur mycket man är utomhus.

 • Lagen säger

  Förskolor och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.

 • Ansvar i tillsynen

  Det är förskoleverksamhetens ansvar att känna till de regler i miljöbalken som berör verksamheten, men även andra lagar, till exempel smittskyddslagen.

 • Buller

  Förskolemiljöer blir lätt bullriga och högljudda och bullret beror i hög grad på barnens och de vuxnas egna aktiviteter. Bullernivån kan även påverkas av bullrande installationer som ventilation och…

 • Fukt och mikroorganismer

  Fukt och mikroorganismer kan vara ett problem i inomhusmiljön. Folkhälsomyndigheten ger vägledning i: Allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - fukt och mikroorganismer (FOHMFS 2014:14) . Fukt-…

 • Radon

  Radon i inomhusluften behöver undersökas i förskolelokaler. Uppgifter om aktuell radonhalt ska ingå i förskolans egenkontroll. Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över…

 • Temperatur i förskola

  Vid problem med för låg eller hög temperatur i en förskola är det bra att från början involvera fastighetsägaren som ofta har ansvaret för uppvärmningssystemet och andra fasta installationer i förskolan…

 • UV-strålning och elektromagnetiska fält

  Frågor om UV-strålning när det gäller förskolor handlar främst om utformningen av utemiljöerna som bör utformas så att barnen får möjlighet till skugga.

 • Vatten

  Förskolor som tar sitt dricksvatten från en egen brunn ska ha med provtagning och analys av vattnet i sin egenkontroll. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten gäller eftersom förskolan är en…

 • Ventilation

  Ventilationen är en viktig faktor för att inomhusluften ska vara bra och är en begränsande faktor för hur många personer som kan vistas i en lokal.

 • Hygien och att undvika smittspridning

  Rutiner för att hålla en god hygien och för att undvika smittspridning är en viktig del av förskolornas egenkontroll. Det är känt att barn som vistas i förskolan drabbas av fler infektioner, till exempel…

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 Nästa

Gå till toppen av sidan