Ansvar i tillsynen av förskolor

Det är förskoleverksamhetens ansvar att känna till regler i miljöbalken som berör verksamheten, men även andra lagar, till exempel smittskyddslagen.

Miljöbalken ställer krav på att förskolorna ska bedriva egenkontroll. Detta innebär bland annat att förskolan ska ha ett system för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i sin verksamhet och att detta ska dokumenteras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det operativa tillsynsansvaret

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande, har det operativa tillsynsansvaret enligt miljöbalken. De har ansvaret för det praktiska tillsynsarbetet. Det är nämnden som i sin tillsyn ska kontrollera att lagstiftningen i miljöbalken följs. I tillsynsansvaret ingår att avsätta tillräckliga resurser och att ha personal med tillräcklig kompetens för att arbetet ska kunna utföras. Nämnden ska även varje år planera sitt tillsynsarbete utifrån ett tillsynsbehov. Arbetet ska regelbundet följas upp och utvärderas. Tillsynen utövas genom att miljö- och hälsoskyddskontoret gör inspektioner, ger råd och information. Det är också miljö- och hälsoskyddsnämnden som genom sitt tillsynsansvar, kan och ska, bedöma om det finns brister i en verksamhet, följa upp dem samt ställa krav på att bristerna åtgärdas. Det kan göras i form av förelägganden, förbud att driva verksamhet och åtalsanmälan.

Folkhälsomyndigheten central tillsynsvägledande myndighet

Folkhälsomyndigheten är den centrala tillsynsvägledande myndigheten för frågor som rör hälsoskydd enligt miljöbalken och sådana smittskyddsfrågor där smitta kan spridas via objekt - objektburen smitta. Folkhälsomyndigheten ger stöd och råd, samordnar, följer upp och utvärderar det tillsynsarbete enligt miljöbalken som görs i kommunerna. Länsstyrelsen har en regional tillsynsvägledande roll.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan